TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
lika

22.08.2009 09:42:44

Parmazn v bance

Sklepy italsk banky Credito Emilino ve svch trobch skrvaj tiplav pchnouc zlato drah vem gurmnm na svt:17 tisc tun sra Parmazn.Ten slou jako zstava proti poskytnutm vrm.Regionln banky v severn Itlii toti pijmaj Parmazn jako zstavu na pjky.Pomhaj tm vrobcm sra financovat jejich byznys bhem nejvt recese,kter postihla region od druh svtov vlky.Banka m ve dvou klimatizovanch skladitch okolo 440 tisc bochnk sra,je maj cenu zhruba 132milion eur."Tento mechanismus pjek je pro ns zchrana",k G.Montari,vrobce sra a obchodnk,kter pjky pouv k nkupu mlka."Je to skvl zpsob jak financovat vdaje s pimenm rokem.Banka navc pli neriskuje,protoe me sr kdykoliv prodat".

Kad kolo sra m hodnotu kolem 300 eur,je oznaeno sriovm slem,take v ppad krdee ho lze vystopoat.Pro banku nen srov zstava nim novm.Jako zajitn ho v regionu jin od Milna pouv ji od roku 1953.

Banka nabz pjky a na 24 msc(ne parmazn dozraje) za evropskou mezibankovn sazbu navenou a o 2 %.Ve pjek je a do 80%hodnoty vrobku,a to podle aktuln trn ceny.

18.07.2009 22:04:31

Ped 40.lety odstartovalo Apollo 11 k Msci

16.ervence 1969 odstartovalo k Msci Apollo 11.O tyi dny pozdji se prvn lid prochzeli po msnm povrchu.Palubn pota Apolla 11 ml stokrt men pam,ne jakou dnes zabere snmek z digitlnho fotoapartu.Svtem se zaalo it barevn televizn vysln,z vrobn linky sjdly prvn vozy koda 100."Velk skok pro lidstvo" nastal v technologicky pomrn primitivn dob-vidno zptnm pohledem.Mazinrodn soupeen bylo vak tak siln,e by se lid k Msci vypravili snad i v devnm sudu,kdyby nemli nic lepho.Spojen Stty ve vesmrnm souboji se Sovtskm Svazem dlouho zaostvaly.Sovti v roce 1957 vypustili Sputnik 1,v roce 1961 obletl zemkouli Jurij Gagarin.Kdy o tyi roky pozdji uskutenil Alexej Leonov prvn vstup do volnho kosmickho prostoru,Amerika zstvala druh.Ale v kvtnu 1961 prezident John Kennedy oznmil ambicizn pln:do konce dekdy vyslat lovka bezpen na Msc.Projekt Apollo se rozjel na pln obrtky a o osm let pozdji pinesl slben triumf.

Apollo 11
(vce)

18.07.2009 21:48:46

Nejvt zabijk na svt?

Ani lev,ani tygr ba ani ralok.Nejvt zabijk na svt je komr.Zabj pomalu a tie.Ron usmrt dva a ti miliony obt.Tento hmyz to na teplokrevn obti ve vce ne 3000 podobch.Mal uprci se li velikost,ovem jen vyjmen peshnou dlku 16 mm a hmotnost 2,5g.Za noc uraz i 10 km a dokou ltat bez pestvky a 4 hodiny rychlost kolem 2km/hod.

Nkter druhy(pouze samiky) penej velmi nebezpen nemoci-malrii a horeku dengue.Po probodnut ke vstkne tonk do ranky sliny,kter omezuj srlivost krve.Zrove psob jako analgetikum,aby koist nevnmala bodnut a nebrnila se.Tak se do organismu postienho dostvaj choroboplodn zrodky.Nejhrznj je malrie,kterou maj na svdom zimniky.Odolvaj okovn,lkm a jsou velice pizpsobiv.Na lovka je penej vhradn komi.Odbornci je proto povauj za nejnebezpenj zve na svt.Poet jimi postiench se pohybuje ron mezi 200-500miliony lid.Na malrii kadou minutu umraj dva lid,z toho je kadodenn 3000 dt mladch pti let.Nkaze se nejvc vyskytuje v Africe na jih od Sahary a po sever JAR.

Komr
(vce)

25.06.2009 22:02:09

Jak lape n mozek

Vkony dnench pota jsou ohromujc.Kadm rokem se navc zvyuj.Nejvkonnj pota na svt IBM Roadrunner je vce ne stotisckrt rychlej ne nae domc computery a pyn se vkonem 1,7 petafops.To znamen,e za sekundu doke udlat 1,7 tisc bilion operac.Jak ale ukzaly studie IBM,tak proti lidskmu mozku jsou dnen superpotae stle jen ln povalei.N mozek m toti podle odhad vkon 38 petaflops a neuvitelnou kapacitu 3581 terabyt.Takovch hodnot by podle vdc mohly potae doshnout v roce 2018.Teprve a se tak stane,tak budou potae alespo z sti schopny simulovat chovn mozku a lovk snad poodhal jeho tajemstv.

11.05.2009 10:05:06

Pro mlad mui poslouchaj hlasitou hudbu?

Zn to tm kad.Odnkud z ulice se pibliuje tlumen dunn,kter se neustle zesiluje.Najednou kolem jede vz,kter d njak mladk,oknka m otevena a z auta se line hudba o hlasitosti,za kterou by se nemuseli stydt ani Stouni na strahovskm koncert(ten byl v roce 1990 slyet 8 km daleko).Star lid kolabuj a dvky pobaven krout hlavou.

Vdci jedn americk university se na tento jev zamili.Pro si zejmna idii drach automobil poutj hudbu tak nahlas?Samozejm tm na sebe chtj upozornit."HEJ ZLATO,PODVEJ SE.TADY JSEM ,MM SUPROVEJ BOURK A JSEM VE VAT!"jako by sdlovali,samozejm hlavn okolojdoucm dvkm.

Ti,kte s oblibou poslouchaj hlasitou hudbu,pr obvykle pat k lidem s vymi pjmy,zatmco uklidujc hudb dvaj pednost he placen lid.Uritou roli zde ale hraje i jist zakomplexovanost-nemohou-li na sebe upozornit tito lid jinak,zkus to alespo skrze hlasitou hudbu.

23.04.2009 10:41:00

Krize z t lep strnky

1.Starost o kufr pus z hlavy

Loni aerolinie ztratili o 10milion kufr mn ne v pedchozm roce.Kdy lid nemaj penze mn cestuj a odbavovai na letitch nejsou pod tak velikm tlakem a dlaj podstatn mn chyb.

2.Fandte lepmu sportu

esk sport stoj na patnm zklad.Zatmco teba v NHL zskvaj kluby 2/3 penz ze vstupnho,1/4 z prodeje suvenr a jen 1/10 ze sponzoringu,u ns je to pesn opan.4/5 penz pochzej od sponzor.To by krize mohla zmnit.Reklama se zane vce sousteovat na prodej a mn na image,hokejov a fotbalov kluby pjdou o stovky milion.Bu sn platy hr nebo budou krachovat.Sponzoi daj pednost jen pikov kvalit.Dsledkem me bt zven konkurence i rovn hry.

3.Uvejtesi kvalitnjch slueb

Dky konkurennmu tlaku a konci hospodskho boomu se zv kvalita slueb.Ochota ,rychlost a pelivost emeslnk se od dob OPBH nijak zvratn nezvedla.Pro taky,kdy je vude prce dost?S ubvajcmi zakzkami se vak vyjednvac sla pesouv na stranu zkaznka.Firmy kter to "plcaly"pomalu zaniknou.Lid za sv penze budou chtt pikovou kvalitu.

4.Inovujte

Krize ns nut pichzet na nov mylenky a postupy.lid provaj tk obdob,dokou najt jednodu nebo levnj een mnoha problm.

5.Nebojte se ralok

Poet napaden raloky loni celosvtov klesl na ptilet minimum.To je dsledek toho,e lid omezuj sv vlety na ple.

23.04.2009 10:21:34

Kdo v sebe douf ten nael pravou oporu

S km me potat 24 hodin denn?Kdo je vdy po ruce,kdo t vdy poslechne?Odpov je jednoduch-ty sm.Me bt sm sob nejlepm ptelem,prvodcem i rdcem.Kad jsme bytost,kter je schopna zvldnout to,pro co se rozhodne.

20.04.2009 11:20:35

Kadmu d do vnku proda njakou vadu

Co si myslte o dokonalosti?Znamen dokonalost kariru,popularitu,uznn?Me bt lovk dokonal ve vem co dl?Touha po dokonalosti je spojena s velkou zt na psychiku.Skutenost toti je,e nikdo neme bt dokonal,absolutn dokonalosti lovk neme doshnout.Budete-li se vechno snait dlat perfektn neudlte nakonec dobe nic.

16.04.2009 09:29:49

Dotek lsky uin z kadho lovka bsnka

Kdy ho(ji)zahldnete,vae srdce se rozbu.Kdy se na vs podv mon se dokonce zaervente.Nemete najednou myslet na nic jinho ne na nj.Jste najednou schopni napsat bse,sloit psniku,popsat stohy papru o jeho och,stech...Tak je to kdy jste zamilovan.V mld ale i v pozdjm vku.Je to velice imtenzivn a vyerpvajc a pitom pln normln a krsn.Bez zamilovanosti a lsky ivot nen ivotem.

10.04.2009 10:56:11

Velik strach lze zakrt odvahou

Kad z ns je do urit mry plach.Vypodvme se s tm kad po svm.Nkdo se uzave do sv ulity,nkdo se naopak sna najt takovou oblast zjmu,ve kter se ct jist.Jednm ze zpsob jak pekonat nejistotu a bze je vnovat se njakmu konku.Tak meme najt njakou spznnou dui.Budeme-li si o svch zjmech povdat s druhmi lidmi,urit se dovme ledacos novho a nae plachost se bude vytrcet.

09.04.2009 10:10:45

hrek jd s medem.Chytrk to tak dl.Chutn sice divn ale nepad z vidliky:-))

Nen to tak hloup jak se na prvn pohled zd.Je to vlastn zajmav zpsob jak jst hrch.Mte tak problmy kter je teba eit?Zkuste se zamyslet.Teba pjdete na neobvykl a blzniv monosti.

07.04.2009 10:00:07

Bolest posiluje odvahu.Nidy nebude staten,kdy se bude mt v ivot jen dobe

Akoliv je to k neve,na potku veho dobrho stoj pote a problmy.Zl asy toti vdy prov lidskou odvahu,odhodln a slu.Kdy je po vem ekneme si:"Vydrel jsem,zvldl jsem to.Te u se srovnm s mkoliv."Jednoho dne nae bolest pomine a my budeme silnj,odhodlanj.

06.04.2009 10:22:34

Bu sm sebou a dopej stejn prvo i druhm

Kdy m na njakou vc urit nzor,neznamen to e ho mus mt i ostatn.Mnoz lid to vak nechpou a tak se cel ivot sna doshnout toho,aby s nimi druz souhlasili.Vede to ke sporm,kivdm a nkdy dokonce i k nsil.Kad lovk m pln prvo na svj nzor.Respektujme to!

04.04.2009 09:44:48

Pam je nezbytn pro vechny kony rozumu

Pse,hlas,barva,vn-to ve vyvolv vzpomnky.V mysli se nm jich ukld neuviteln mnostv:vzpomnme na udlosti ivotn dleit,ale i na ty celkem bezvznamn-na posezen u stolu,laskav slovo,ptelsk objet,polibek,slavnostn setkn..Nikdy nevte co se vm kdy vryje do pamti.Co udlte dnes ,zstane ztra pro vs nebo pro nkoho druhho vzpomnkou.

03.04.2009 10:21:07

Kdy mte hodn problm tak se bu pod jejich thou potopte ,nebo se naute plavat

Na otzky existuj dv odpovdi.Dobr a patn.Mm jt do koly nebo do prce?Mm dodlat rozdlan koly?Mm si dt dal sklenku vna?Na tyhle otzky zn sprvnou odpov kad.patn odpovdi mohou zpsobit problmy.Jist mte svch starost nad hlavu,nepidlvejte si zbyten dal.A nevte-li si rady,potebujete li pomoc,povzbuzen pak nevhejte a porate se s nkm komu dvujete.

02.04.2009 09:51:45

Ti dobr skutky,ktermi by se ml lovk obdarovat

Denn udlej nco dobrho pro sv tlo.

Denn udlej nco dobrho pro svou dui.

Najdi si nkoho,komu se me kdykoliv svit.

31.03.2009 12:47:50

Jestli chce udlat druh krok mus mt za sebou prvn

Nikam se nedostanete,pokud nebudete umt sprvn riskovat.Nebojte se toho!Zante nm malm-velk riziko si rozdlte do malch krok.Dovolte si bt prmrn nebo udlat chybu.Zskejte si podporu-najdte si pr lid,kte vm pomohou a povzbud vs.Pochvalte se!Radujte se z kadho,by sebemenho spchu.

30.03.2009 11:09:39

Odvaha znamen vtzstv,bzlivost znamen porku

Pro t stereotypn kdy se mete pokusit vci zmnit?Mete zkusit njak nov sport,nebo usilovat o prci,kter vs pitahuje.Jen vy sami si mete nco dokzat nebo naopak zakzat.Vyuijte vech pleitost kter se vm nabzej!Riskujte!Teba poznte e jste schopni dokzat vci,o kterch jste nemli ani potuchy.

29.03.2009 11:09:08

Ptel je dar,kter si sami dvme

Navzat ptelstv nen jednoduch.Muste vyjt ze sv ulity,naslouchat druhmu,bt tolerantn.Muste tak riskovat e budete odmtnuti-ne kad se bude chtt stt vam ptelem.Ale ivot bez ptel nen ivotem.astn me bt jen ten,kdo m ptele.

28.03.2009 09:25:58

K by due mla okna aby do n bylo vidt

Je dleit umt pojmenovat a popsat sv pocity,protoe potom o nich meme jasnji mluvit.Kdy porozumme zmatenm nebo rozpaitm pocitm nkoho druhho,meme mu pomoci.Snate se proto rozit svj citov slovnk:poslouchejte kdy druz mluv o svch pocitech

ute se vyjdit a vysvtlit svoje pocity

27.03.2009 09:54:54

Dvuj svoj intuici

Znte to.Vci vypadaj na prvn pohled dobe.Zd se e mte dobr npad.Snaili jste se zskat co nejvce informac.Pesto vak mte njak divn pocit,nco vm nesed,nco vm vad.Mte-li pedtuchu-nepodceujte ji.Naslouchejte svmu vnitnmu hlasu.

26.03.2009 10:00:35

Oi kter plakaly vid lpe

Kam jdete kdy je vm smutno?Mete bt nkde sami a podle poteby se vyplakat?Plakat obas potebuje kad,bez vyjmky.Plem odchz hok pocity,plem se lovku ulev.Pl posiluje plce,umv tv,proiuje oi a zmruje napt.Vyplakej se ,pokud to potebuje!nesty se za svoje slzy!

24.03.2009 10:01:21

astn lovk nevnm as

Rychle,kolik je hodin?Kdy chcete odpovdt podvte se na hodiny,na budk na nstnn hodiny...Kdy spotte vechny hodiny a hodinky ve va domcnosti,mon vs zaraz,kilik strojk vm odmuje as.Zkuste jednou prot teba vkend doma bez hodin.Neberte si hodinky,nenatahujte budk,na hodiny nekoukejte.Pozdji s ostatnmi proberte jak jste se ctili,jak vm ubhal as,jak jste jej vnmali ani byste vdli kolik ho vlastn ubhlo...

23.03.2009 10:01:21

Vyen slovo a vystelen p nelze vrtit

V jedn anglick rmovace se k:hole a kameny mohou zlmat kosti,slova nikoliv.Nevte tomu.Slova mohou velmi ublit.Lid kte stle sly od druhch e jsou tlust nebo hloup tomu opravdu uv,i kdy pravda me bt nkde pln jinde.Slova mohou velmi ubliovat.Proto je lpe s tmi nepjemnmi etit a naopak astji pouvat ta ,kter povzbuzuj,pomhaj a hlad.

22.03.2009 11:15:11

lovk by se neml hnt do e ale do skutk

I ve sportu je nkdy tk pijmout porku,zvlt tehdy,kdy bylo vtzstv soupee tsn,nebo kdy jste si vtzstv zaslouili vy,ale protivnkovi se nadrovalo.Sportovn chovn vak zahrnuje umn pijmout porku estn a hrd.Podobn chovn je dleit i mimo sportovn hit.Uznejme vtzstv druhho,i kdyby to pro ns znamenalo uritou ztrtu.Srovnat se s porkou nen ostuda,naopak.Doke to jen siln a rovnocenn soupe,a u ve sportu nebo v ivot.

21.03.2009 14:31:00

Neodsuzuj druhho lovka,dokud jsi nestl na jeho mst

Zle vm na tom co si druz oblkaj,jakou hudbu poslouchaj,v co v?Co se stane kdy nkdo neodpovd vaim zsadm i pedstavm?Uzaven spolenost lid bv nkdy krut,a odmtav k tm,kte se od n odliuj a stoj mimo ni.Snadno se pomlouv,soud,kritizuje....Ale bt tolerantn je u o mnoho t잚,vite?

20.03.2009 09:26:56

Vyhbat se kritice znamen nic nedlat,nic nekat,nic neznamenat

Kritika je soust ivota ped n nememe uniknout.Meme se vak rozhodnout zda ji budeme poslouchat i nikoliv.Nevmejte si tch lid,kte kaj:"Ty vdycky.....Ty nikdy....To se nedl...."Takov vroky vm nepomohou.Poslouchejte naopak ty,kte o vs jev upmn zjem a kaj:Myslm e by to lo takhle....Vm e se sna,jen by bylo dobr....."

18.03.2009 09:41:30

Obavy vrhaj i na malou vc velk stn

Lem v posteli,oi doiroka oteven do tmy.Ten zvuk se ozv znova a znova-ukn na okno.Nkdo se dobv dovnit!Srdce se mi rozbu,ani nedchm.Nakonec si pece jen dodm odvahy a piplm se k oknu.a co vidm?Vtev stromu pohybujcho se ve vtru narela na okno.Obavy zmiz.Je dobr dodat si odvahy a zjistit si prav stav vci.

17.03.2009 09:43:24

Ptel je ten,kter nesoud ale pijm

Lid obvykle sami na sob vid mnoho negativnho.Nkdo nen spokojen se svmi vlasy,jin si pipad tlust a dal je neastn z toho,e mus nosit brle.Nahlas mon nic neeknou,ale uvnit se na sebe zlob.Jste tak takov?Pak je naase ,abyste se nauili pijmat sami sebe takov jac jste a mt se rdi.

16.03.2009 10:04:57

Pokud um chodit,jsi schopen i tanit.Pokud um mluvit,jsi schopen i zpvat

ivot je pln nudnch vednch povinnost,ale i ty nejobyejnj innosti a kony se mohou zmnit,kdy k nim budeme pistupovat s radost.\kdy u musme vstt z postele,zkusme zrove mile pozdravit ostatn okolo.Kdy u si budeme istit zuby,usmjme se na sebe do zrcadla.Urit to stoj za to.

15.03.2009 09:51:36

ivot je jako jzdn kolo s jednadvaceti jzdnmi pevody.Mnoz z ns maj tolik monost,e je snad vechny ani nevyuij

Uplatujete v ivot vechen svj vnitn potencil?Kdy vm nkdo tuto otzku polo asi pokrte rameny.Ale zeptejte se sami sebe.Jak si odpovte?Existuj vci ,do kterch byste se rdi pustili,ale je pro vs jednodu nechat je bt?Pemlejte o monostech,kter jste dosud nevyuili.

14.03.2009 10:23:27

Psoben barev na lidskou psychiku

Barvy na lidskou psychiku njak psob.Jinak se lovk ct v bl mstnosti a jinak v zelen.Nebv pli astnm krokem vymalovat si lonici erven,protoe tato barva sp aktivizuje.Nen bez zajmavosti,e ve lut vymalovan mstnosti vnmme subjektivn teplotu a o 2 stupn vy,ne je ve skutenosti.Je dokonce prokzno,e kdy slep lovk vejde do mstnosti,kter je nabarvena mode,klesne jeho tlesn teplota.A naopak,v oranov nobo v erven mstnosti se zv,akoliv je objektivn teplota v obou ppadech stejn.Jin vzkumy zase ukzaly,e dti v lut vymalovanch mstnostech maj sklon k pli,protoe tato barva navozuje pocity frustrace.Naproti tomu lut barva ve spojen s ervenou vybz k vt chuti k jdlu.Nelze se tedy divit,e s restaurac McDonals je vyvedena prv v tchto barvch.

14.03.2009 09:52:18

Psychologie barev

MODR-Je spojovna s moc a vzneenost.V n byly modr odstny pisuzovny nesmrtelnosti.v ecku byla modr barvou lsky a erotiky,do modr byla odvna bohyn Afrodit,kesanstv modrou barvu zbavilo erotiky a oblklo do ni Pannu Marii.Modrou m za nejoblbenj tm 50% lid.Zato ji urit nemaj rdi potaov uivatel,protoe v Microsoft Windows se jako "modr smrt"oznauje havrie operanho systmu,pi kter se chybov hlen zobraz pes celou mode zbarvenou obrazovku.Je hojn vyuvna i v reklam.Otvr mysl,ta je po t pstupn inspiraci a intuici.Vyvolv pocit dvryhodnosti.Zpsobuje svest,lehkost,ale i chlad.Pocitov lk k volnosti,ale me navodit i pocit odstupu a zdrenlivosti.

LUT-Na prvn pohled vesel barva.Radost ale vdy nesymbolizovala,ba prv naopak.Teba ve Starovkm Egypt byla spojena s pout,nerodou a se smrt.Ve stedovku byla lut barva barvou prostitutek,arodjnic,zrdc a tak idovskho etnika.Ostatn i nacist pozdji oznaovali idy lutou esticpou hvzdou.lut je sra,kter je spojovna s peklem.Naopak ve star n byla lut barva symbolem vzneenosti,co vychzelo ze zbarven slunce.lut je velice vrazn barva,maximum slunenho zen je prv v oblasti lut barvy,lidsk oko je na lutou barvu velice citliv.Z toho dvodu se lut pouv pro upoutn pozornosti.V reklam je pouvna asto,protoe psob jasn a povzbudiv.Zpsobuje vesel,podncuje drunost a dobrou nladu.Povzbuzuje pam,podporuje ich a chu,aktivizuje mysl a aktivitu.

ERN-V Evrop je brna jako barva smutku a smrti.V jinch kulturch je vnmna mnohem pozitivnji.Napklad v Egypt to byla nejoblbenj barva.Paradoxn toti symbolitovala ivot,a to vzhledem k odstnu nilskho bahna,kter pinelo rodu.Kesanstv dalo ern barv vznam pokory a skromnosti,lenov mnohch eholnch d oblkali ern roucha.V reklamnm kontextu m ern barva mnoho spolenho s ervenou.I ona je dky sv vyvenosti spojovna s vrobky vysok tdy.

BL-V n a v Indii je dodnes barvou smutku.V Egypt symbolizovala svtn a vtzstv nad moc dmon.Bl je znakem istoty a nevinnosti.V zpadn kulte,ale teba i v Japonsku,je radin barvou svatebnch at nevsty.To vychz jet z dob,kdy nevsty bvaly obvykle panny,bl barva se objevuje i na atech jeptiek,co m prv zdrazovat jejich panenstv.Zmenuje pocit thy a hmotnosti.Psob chladn,ist,stroze a monotnn.Me vyvolat skleslost,navu a chlad.

ORANOV-Nrodn barva Nizozemska.Pronikla do Evropy relativn pozd,a kdy Bentan zaali z Orientu dovet zatm neznm ovoce-pomerane.Do t doby byla v Evrop oranov vnmnajako odstn erven nebo lut.V Indii je oranov barva barvou hinduismu,oblkaj se do n i budhhhistit mnii.Je mimodn povzbuzujc,podporuje zdrav prosazovn,aktivn sil.Posiluje tlo a pomh pekonvat depresi.

RڎOV-je barvou mrnosti.Je tak barvou nhy a vych cit v lsce.Zkliduje emoce a probouz soucit.Akoliv bv povaovna za barvu ist enskou,vzkumy ukazuj,e rov je oblben tak u mnoha mu.

FIALOV-je barvou ztien mysli a meditace.Doke vzbudit smutek a pasivitu.Ovem na druh stran bv pisuzovna citov nevyzrlm lidem.

HND-barva zem a deva.Dodv pocit jisroty,tepla domova,bezpe a pevnho zzem.Me zpsobovat tlum.Byla zneuita nacisty,nosili hnd uniformy.

13.03.2009 09:15:37

Obyejn voda II.

Kdy je vody nedostatek,ada lid se napije teba z loue.Podle odhad OSN denn zeme po celm svt a 40 000 lid jen kvli tomu,e se do jejich organismu dostala voda s choroboplodnmi zrodky.V praxi to znamen,e kvli nedostatku kvalitn vody kadm dnem vyme msto o velikosti Mlad Boleslavi.

13.03.2009 09:10:06

Vme m se lime?

Vte,e jste kdysi byli rybou,obojivelnkem i plazem?Rostouc lidsk embryo v matin dloze toti ped porodem projde pi kompletnm evolunm vvoji vemi tmito stadii.Nae buky se nijak neli od bunk zvecch.

Vte,e pejsci maj k vyjden emoc 47zvukovch signl,48 projev ei tla a 60 dalch projev?

Vte,e koi "mau mau" me znt v 63 rznch odstnech?

13.03.2009 09:03:36

Ctme se pohodln mezi tmi,kte s nmi souhlas,ale rosteme mezi tmi,kte s nmi nesouhlas.

Nen tk pilnout k lidem,kter znte.Mte s nimi mnoho spolenho a v jejich ptomnosti je vm dobe.Chcete-li vak rozvjet svou vlastn osobnost,potebujete nutn nov zkuenosti,nov dojmy.Seznamujte se s novmi lidmi,bute vynalzav a nebojte se toho co neznte.Kamkoliv se podvte,vude se nachz pleitost k vnitnmu rstu.

12.03.2009 09:30:16

Sny

Sny jsou zhadnou a velice zajmavou soust duevnho ivota lovka.Mohou se v nich objevovat nae zitky,touhy ale i obavy.Musme si je ale zapamatovat.Zkuste si zaloit svlj denk se sny.Nechte si ho s tukou pobl postele a zapite si kad sen,kter si pamatujete.Uvidte,jak se v nm odr v minul den,vae proitky,touhy ale i vae fantazie.A v neposledn ad si mete sv sny nechat vyloit.

11.03.2009 10:09:06

Vra,nen - li spojena se skutky,je sama o sob mrtv

Tvrd o sob e jsi dobr ptel-ale chov se tak?

Naznauje lidem e ti mohou vit-ale jsi opravdu dvryhodn osoba?

Tvoje iny jsou slyet lpe ne tv slova.

10.03.2009 10:22:10

Kdy se na nkoho usmje nebo ho pochvl,me mu vrtit smysl ivota

Mon si vzpomenete na den,kdy jste nemli zrovna dobrou nladu.Najednou se na vs nkdo jen tak usml nebo ekl:"Dnes ti to ale slu!""To se ti ale povedlo!""To je dobe e jsi tady!"Nebylo vm hned lpe?smv a vldn slovo ns nic nestoj,ale pro druhho mohou mt nkdy obrovskou cenu.Mohou mu promnit cel den.

09.03.2009 09:56:54

Lidi rdi tpaj dv,vid toti hned vsledky sv prce

Dlouho jste museli pemlet nad njakou prac nebo kolem?Ctte se unaveni a u vm to nemysl?Dejte si pauzu a udlejte nco jednoduchho.Mete teba pracovat na zahrdce,nco upct,uklidit...Duevn si odpoinete a bude za vmi vidt prce.

07.03.2009 10:35:53

lovk asto zkou vechno mon.Tm zraje ale tak asto trp

Jist znme ren "starho psa novm kouskm nenau".Nkte lid jsou prv takov.Maj sv nvyky a pedtavy a mysl si,e jen oni maj pravdu.Je vak natst i mnoho takovch lid,kte jsou oteveni novm vcem,novm npadm,postupm.A co vy?Mte jedinen npady,neotel nzory,pemlte nkdy jinak ne vae okol?

06.03.2009 10:11:50

K emu je knka kdy nem obrzky....

st zbavn romny nebo sledovat televizi je jednoduch-nemusme u toho moc myslet,nemusme pouvat fantazii.Vechno se nm pedkld a nabz jako hotov vc.Pokud vak chceme rozvjet svou fantazii skusme nco jinho.Petme si napklad bse a namalujme si k n obrzek podle svch pedstav.Vypnme televizi a nalame si v rdiu stanici,kde se hraje teba jazz nebo vn hudba.Nechme na sebe hudbu psobit a vnmejme jak obrazy a pocity se nm zanou v mysli vybavovat.

05.03.2009 09:46:04

Vyslechnu-li radu budu o n pemleta teprve potom se pustm do een problmu.

Denn se mete dovdt nco novho ze zdlovacch prostedk,z knih z rozhovor.Nkter z tchto zprv mon nebudou znt prv vrohodn,mohou vm pipadat nepravdiv nebo jednostrann.Vdy je teba udlat si vlastn nzor.Pokud podte o radu,je tato rada jen nvod,nikoliv rozhodnut a u vbec ne een.

04.03.2009 09:58:00

Obyejn voda?I.

Na vrobu jednoho kg hamburger je poteba asi 16 000l vody-pro pedstavu ,to je asi 320 bn uvanch sud na pivo.Na vrobu kilogramu sra je poteba 100 takovch sud.

Na vrobu 1l kvy potebujeme 1120 l vody(rozumj vchoz produkt,ne hotov kafko)

Na vrobu 1 l vna potebujeme 950 l vody

Na vrobu 1 l jablenho dusu potebujeme 950 l vody

Na vrobu 1 l piva potebujeme 300 l vody

04.03.2009 09:53:39

Nespch!?..

Mnoho lid ji psalo o nespchu-co to je a jak se s nm vyrovnat.Zde jsou ti definice,nad ktermi se meme zamyslet:

Nezdar je pleitost zat znovu a rozumnji(Henry Ford)

Neuspt je zajmavj ne uspt(Max Beerbohm)

Jenom ten,kdo si trouf na velk nezdar me doshnout velkho spchu(Robert Kennedy)

03.03.2009 09:51:27

Zachovej d a d zachov tebe

Je v ivot pln zmatku?Zapomnte a ztrcte vci?Mte v byt nepodek?Nic nesthte?Chodte pozd?Pak si vezmte k srdci jednu radu:"Nezmatkuj a uspodej si ivot".Obra se teba na ptele,na nadzen,na uitele.Podek v ivot je potek dalho rstu.

01.03.2009 09:38:34

Nporu smchu nic neodol

Smch doke prolomit vechny bariry mezi lidmi,odvrt rozepe a hdky.Kdy se ke svm problmm postavme s smvem tak se zd vechno jednodu.Smch je radost,smch l,smch uzdravuje.

28.02.2009 09:50:11

Nejrychlej auto svta-Maxximus G-Force

Bhem 4,5sekundy let po silnici rychlost 160km/h.Stoj 66,4 milionu korun.

Zrychlen 0-60mph(96km/h)za 2,1sekundy

Maximln rychlost 413km/h

Vkon 1600kon

Objem motoru 7 litr

Vha 1225 kg

Toiv moment vysoko pes 1000 N.m

ekla bych e u ns by si moc nezajezdil....ale mt ty prachy tak toho mazlka beru

28.02.2009 09:47:07

Nejrychlej auto na svt

nejrychlej auto na svt
Nejrychlej auto na svt

28.02.2009 09:38:11

Kdy sn lovk sm,je to pouze sen.Kdy sn vce lid spolen je to potek nov skutenosti

Kdy se sami nemete pohnout z msta podejte nkoho o pomoc.Zn to jednodue,ale mnoz z ns takto nejednaj.Jsou pevn pesvdeni,e mus vechno zvldnout a udlat sami.Radji se svho snu vzdaj,ne aby ho s nkm sdleli,nkoho podali o pomoc.Pro nepizvat ptele na pomoc,kdy chceme nco novho,velkho vytvoit?

27.02.2009 09:58:27

Dokud druhho poniuje zstv sm dole

Nen tk strefovat se do slabost a chyb druhch,posmvat se tm,kte jsou jin.Na chvli se dokonce ctte siln a dleit.Ve skutenosti je to ale projev omezenosti a malosti.Siln je naopak ten,kdo je pipraven pomoci a postavit se na stranu posmvanch a slabch...

26.02.2009 09:21:16

Zamm se na problm ped kterm jsem chtl utci

Obas zkoume svoji prci odsunout na jindy.Obas dlme e nevidme svho ptele,protoe ns urazil.Obas se zaveme v pokoji pot,co se pohdme s partnerem.Prost obas utkme ped svmi problmy.Stejn to ale nejde.Prci musme tak jako tak dokonit,nememe bt stle jen uraen a setkn s partnerem se nevyhneme.A jdeme kamkoliv,sv problmy si neseme stle s sebou.Neunikneme jim ani sami sob.Je poteba je eit,ne ped nimi utkat.Nen toti kam.

25.02.2009 09:17:01

Bu pevn ve svch zsadch a opatrn ne vykro

Nejrznj lid chtj,abyste dlali to i ono,abyste mysleli stejn jako oni.Podle eho se vak opravdu rozhodnout?Zjistte si fakta.

Dopejte si as na pemlen

Porate se s lidmi kterm dvujete,podejte je o jejich nzor.

A nakonec jednejte tak,jak sami uznte za sprvn.

24.02.2009 11:49:30

Nedlj nic poloviat.Jinak bude vc ztrcet ne zskvat

Dokonili jste co jste zaali?Nebo jste byli plni naden a v polovin jste couvli,splaskli jako bublina?Nkdy opravdu nen jednoduch dopracovat se ke zdrnmu konci.Nkdy je snadnj vzdt prci s omluvou e tomu nerozumme,nebav ns to,nemme as...To jsou vak jen vmluvy.U od potku musme potat s tm,e kdy nco zaneme tak to bude vyadovat n as a energii.

23.02.2009 10:04:21

Nememe pinutit hodiny aby ly zptky,meme je vak znovu nathnout

Nkte lid pli asto pouvaj slovko "kdyby"."Kdybych j to tenkrt vdl..."

asto neho litujeme ale co se stalo to u vrtit nememe.Slova jednou vyen nelze vzt zpt,nememe obrtit chod svho ivota.Meme se vak rozhodnout,e dnes bude ve jinak.Litovat neho pli dlouho je pltvn asem a energi.Oi mme proto umstn vpedu,protoe je daleko dleitj dvat se dopedu ne dozadu...

22.02.2009 20:47:45

Tajemstv tst spov v radosti z dla vlastnch rukou

Mnoho spnch lid,zvlt dvek a en,neum se svm spchem dobe zachzet.Kdy se jich druz ptaj jak spchu doshli,tak odpovdaj e mli prost tst.Kdy jste ovem spn,nen to tm e mte tst-je to proto e jste nadan a piln.Nestyme se za spchy,kter jsme doshli vlastn hlavou,vlastnma rukama a vlastn pl.

21.02.2009 15:12:54

Co mon nevte o srdci

Srdce dosplho lovka m velikost jeho psti.Kadou minutu se piblin 70x sthne,piem peerp 5 litr krve.V ppad poteby doke tento objem zvit a ptinsobn.Za 70 let tedy provede vce ne 2,5miliardy stah a peerp pes 220 milion litr krve.Pro pedstavu-to je neuvitelnch 18 333 cisteren pln naloench benznem.

21.02.2009 15:08:18

Nejvt chyba kterou lovk dl je strach z toho, e se dopust njak chyby

Strach ochromuje.Obava z toho,e se dopustme njak chyby nm brn riskovat,vyuvat novch pleitost a vydvat se po novch cestch.Pek nm v rstu i v uen.Kad si me dovolit dlat chyby,kad na n m prvo.Chyba je navc pleitost k nprav,pouen a tedy i k naemu osobnmu rozvoji.Ne nadarmo se k e chybami se lovk u.

20.02.2009 11:00:18

Nkdy je fajn dlat hloupost

Chcete bt ve vem nejlep,vdy toute zvtzit,bt jednika?Je vm lto kdy tomu tak nen,kdy vdy nedostanete prvn cenu,Perfekcionismus me bt vn problm.Perfekcionista se pipravuje o sv zdrav a o sv ptele.Jestlie si myslte e muste bt vdy naprosto dokonal,popovdejte si o tom s nkm komu dvujete.

19.02.2009 10:05:23

lovka nepoznme podle mylenek ale podle skutk

Nkte lid maj spousty npad ale nedovedou je uskutenit.Jsou vak i jin,kte dokou dsledn pracovat na uskutenn svch pedstav a pln.Dok nadchnout i sv spolupracovnky,pekonvaj problmy a krok za krokem postupuj k vytenmu cli.Ne kdy lovk mysl,ale kdy sv mylenky uvd ve skutenost a tvo-tehdy poznv svou cenu.

18.02.2009 10:59:12

Sami sebe posuzujeme podle svch pocit,druz ns vak posuzuj podle toho co jsme vykonali

Sta jedna velk le nebo chyba a me bt po ptelstv.Pak toho litujete a vte e byste u nikdy nic podobnho neekli nebo neudlali.Vai ptel to zejm ale tak nevnmaj.Bude stt hodn sil,abyste zskali jejich dvru zpt.Mon se to poda,mon ne.Pokud vm vak na vaem ptelstv zle-nevzdvejte to.

17.02.2009 10:40:54

Vit si

Ze vech stran slyme e meme bt tm,m chceme,meme jt za clem kter ns pitahuje.Vme tomu?Nebo je to tak e n ivot uruj pedevm druz?Na to musme pijt sami.Stanovme si cle a vme e jich doshneme.Vzdt se,nezkusit,to je ta nejjednodu cesta.Jene ta je slep,nikam nevede.pocit nezdaru,pestoe jsem se o nco pokusila a ono to nevylo, je pece jen mn nepjemn ne pocit,e jsem se o nic nepokusila,...Nejde nadvat na okolnosti,na nepze osudu,na to e nkdo nco udlal nebo neudlal.My sami si urujeme svoje cesty a i kdy se nkdy jev jako slep uliky,tak pesto se meme vrtit a zkusit jinou trasu.Sedt u zdi a nakat nen dn cesta a nem ani dn cl....

13.02.2009 10:59:43

lovk je vdy nm ukiktnm,jedinenm

J jsem j-nemohu bt nikm jinm.Ale co je na tom patnho?Co o sob a svm ivot soudte?Myslete na lidi kter mte rdi a kte maj rdi vs.Myslete na sv zliby,nadje,sny....Zjistte,e je toho opravdu hodn co vs me potit.

11.02.2009 10:49:19

m vce mme lsky tm leheji projdeme svtem

Kdy slyme slovo lska vybav se nm hned symboly...srdce,objet,polibek,romantika...Ale lska nen jen vztah mezi dvma lidmi.Existuje tak lska k hudb,ke sportu,k ptelm,ke zvatm.Lska je vlastn nekonen a neomezen....Uvejme si ji a u m jakoukoliv podobu.

10.02.2009 10:16:42

N nejvt spch nen v tom e neupadneme,ale v tom e po pdu vdy znovu vstaneme.

U se vm to jist muselo stt.Nco jste udlali nebo ekli a ono to mlo opan inek,ne jste zamleli.Nevte jak z toho ven,jak to napravit.Omluvit se?Zat znovu?Podat o pomoc?Nkdy nemete dlat nic jinho ne zstat nezlomeni,piznat chybu a jt dl svou cestou.as ve naprav.

09.02.2009 09:40:04

cta sama k sob je to nejdleitj

Jednou za as se na sebe podvelte a uvdomte si eho si na sob vte.Sebecta je dvra v sebe a pzniv hodnocen svch monost a vkon.Zkuste nco novho.Jestlie uspjete,vborn!Neuspjete-li,dodvejte si odvahu a zkouejte to dl.Posilujte svoji vli a naute se vit si sami sebe.

07.02.2009 10:18:34

Na svt se u brzy nikde neschovte

Co to znamen?Inteligentn fotografick a zznamov systm snm lidi,objekty,scny,udlosti a porovnv je s obrovskou databz uloenou v centrlnch potach.Pokud se pak napklad videokamera zam na urit objekt,objev se tm okamit o nm podrobn informace.Tm objektem me bt architektonick pamtka,na kterou se kamera dv a na monitoru vysko daje kdy a km byla postavena,kde se nachz,a jej podrobn parametry.

Stejn tak,a to u je tak trochu na hranici,se ojev podrobn daje o osob,na kterou se kamera zam.Systm ji bleskov identifikuje a v relnm ase si pak meme pest jej pohlav,vk,povoln i se dokonce seznmit s jejmi majetkovmi pomry.Systm se ned oblafnout ani zmnnou podobou a na zklad obrovsk databze informac rozpozn osobu s promnnou barvou vlas,barevnmi kontaktnmi okami,umlmi vousy a dokonce doke zrekonstruovat,jak vypadala v mladm vku.To m nepochybn velk vznam v boji s terorizmem.Hldacmu systmu by tak neml uniknout ani zloinec,hledan teba destky let,i kdy u dnes vypad pln jinak.

To ale nen vechno,co nov systm doke.Um i pozorovat sled rznch jev a udlost,pohyb uritch osob,pemisovn malch i velkch objekt.To ve si d do nleitch souvislost a dopln to rozbory telefonickch hovor v dan dob a na danm mst.V budoucnu to pr doke pedem varovat napklad ped bombovm atenttem,tokem terorist nebo ped dnm extremistickch skupin.

Toto zazen vyvinula americk firma Pentium a je dalm prustkem do rodiny "velkho bratra",kter ns zan sledovat na kadm kroku.

07.02.2009 10:13:03

Respektuj jednn,pesvden a nzor jinch lid,i kdy s nimi nesouhlas

Nkdy nen opravdu jednoduch vit si uritch lid,zvl᚝ kdy s jejich nzory nesouhlasme.Nikdo tak nek e by nm ml bt sympatick kad lovk.Ale i kdy s nkm nesouhlasme nemusme jm pohrdat.Respektujme nzory a mylenky druhch stejn jako chceme aby oni respektovali ns.

06.02.2009 09:50:58

Kad rodina m sv tajemstv

Nkter vci by mly zstat rodinnm tajemstvm.Nikdo teba nemus vdt kdo a jak nahlas u vs doma chrpe.Ale takov zleitosti,kter vs ohrouj nebo vm zpsobuj strach,je teba nkomu sdlit.Pokud jsou v rodin starosti tohoto druhu,vyhledejme dvryhodnho lovka,jemu se meme svit.Pokud se domnvme,e podobn "rodinn tajemstv" m i nkdo z naich ptel,pimjme ho ,aby se nkomu svil a aby si o tom s nkm popovdal.Nebume lhostejn ,v tchto ppadech mus jt soukrom stranou.Nechme si pomoci,pomozme,meme-li.

05.02.2009 09:32:16

Nejvt chybou ve vchov je nevst k samostatnmu mylen

Kad lovk obas poru nkter pravidla,nebo neuposlechne nkter pkazy.Kdy vm nkdo ekne abyste nco nedlali tak to prv proto a najust udlte.Je pravda,e nkter nazen jsou neobjektivn nebo nespravedliv.Mnoh jin jsou tu vak proto aby ns chrnila a uetila ns starost.Pokud si myslme e nkter nazen je nespravedliv,eknme to tm,kte ho vymysleli.Pedtm se vak pokusme podvat na vc jejich oima,bume objektivn.

03.02.2009 10:20:48

Upne-li se mysl lovka ka nemu novmu,neme se u vrtit do svch pvodnch rozmr

Existuje mnoho zpsob jak si rozit svj mylenkov obzor.Zkusme teba vidt problmy z druh strany nebo se zastavme a pozorujme vc i dn s otevenma oima,sname se slyet nco novho a pemlejme o tom.Na procvien inteligence jsou dobr i hlavolamy,kovky,hdanky,etba knih z oblast ,o kterch toho mnoho nevme.

02.02.2009 09:21:12

Aktivn se zajmat o problmy ve svm okol

Vte co se dje ve vaem okol?U vaich soused?Co vn nesoulad a spory mezi vae blzk a vzdlenj znm?asto me bt jednoduch plnit si pouze sv povinnosti,jst a spt-a nesledovat zprvy v novinch,rozhlase i v televizi.Udlejme si as a zjistme si jak ij lid v naem okol,zajmejme se o n.Poznvejme svj svt,naume se v nm rozliovat a navazovat nov kontakty.

01.02.2009 16:19:57

Nikdy se nevzdvej,nikdy,nikdy,nikdy

Mte pln prvo na sv nzory a mte prvo sv nzory mnit.Nikdo vm neme pikzat co si mte myslet.Nikdo vs neme pinutit k tomu abyste pijali jeho nzory.Zrove je vak teba mt oi oteven,ptt se,zajmat se o nov informace,pemlet a ppadn i pehodnotit a opravit svj nzor.

31.01.2009 10:41:17

Npis na triku:"Mm problmy,jdu k babice"

V nkterch rodinch vyrstaj dti se svmi prarodii.Vid je skoro kad den.Chod s nimi nakupovat,na prochzky,tou jim ,schzej se s nimi u stolu.Mnoz mlad lid ale ij od svch prarodi daleko.Mte-li jet babiku nebo ddeka v njakm jinm mst nebo zemi,napite jim.Urit je pot i dva ti dky a vy z toho budete mt tak radost.J u tu monost nemm,moji prarodie ji odeli.Pesto nen dne ,kdy bych si na n nevzpomnla.Mm je v srdci jako ty nejryzej drahokamy a nikdy je nepestanu milovat...

30.01.2009 09:31:06

Jedin tepl slovo doke proteplit ti zimn msce

Nen vdycky jednoduch druhho pochvlit,protoe nm v tom me asto brnit zvist.Jestlie se nkdo v souti umstil lpe ne my,je docela normln e mu zvidme.Kdy teba v ptel vyhraje konkurs,nebo narozdl od vs pinese dom vyznamenn,me vs jeho spch i natvat.Pesto se snate uznat e jeho spch je zaslouen a ct mu nco hezkho.Jednoho dne si i vy zasloute uznn.Jestlie dokeme upmn pochvlit druh lidi,dokme se i my pochvaly.

29.01.2009 10:53:05

Pokusm se pijt na to,jak skloubit sv nadn a pocity

Tom m stran hlas ale rd zpv.Je pohybov nadan,ale sportuje s nechut.Co dlat,kdy se v talent a schopnosti rozchzej s vaimi pocity?Okol na ns me tlait,abychom uplatovali svj talent,i kdy ns to net.Nebo nm naopak rad,abychom neho nachali,kdy k tomu i pes sv naden nemme vlohy.Pemlejme o tom,jak uvst v soulad sv nadn a sv pocity.Tom by teba mohl hrt fotbal a pak si zpvat ve spre:-))

28.01.2009 10:27:36

Rozvjet kulturu....

Existuje mnoho zpsob jak rozvjet kulturu.Teba jste nadan umlec-bsnk,mal,zpvk,herec,hudebnk...Ale i ti,kdo si mysl e nemaj dn zvltn talent mohou t kulturn a obohatit sv okol.etli jste v posledn dob nco zajmavho?Slyeli jste njakou novou vzruujc skladbu?Vidli jste zajmav film,Popovdejte si o tom se svmi pteli,podlte se o sv dojmy a zitky.

27.01.2009 10:06:42

Budu peovat o svoje zdrav

Nkter nvyky jsou prospn,jin nm naopak kod.Cigarety,alkohol,drogy a podobn ltky jsou nvykov a stvme se na nich zvislmi.Ovldaj n ivot a ni nm zdrav.Vyhnme se jim!Pokud jste ale zvdav,snate se o tomto problmu nco dovdt.tte a poslouchejte vechny,kte k tomu maj co ci.Potom vm tato problematika zane nahnt strach-o kouen,alkoholismu a drogov zvislosti existuj konkrtn fakta a ta jsou neprosn krut.Je dobr tato fakta znt.....

26.01.2009 12:27:44

Podn si rozmyslm ne vyslovm njakou le

Nkdy se zd jednodu lht ne kat pravdu.Kdy ovem zalete jednou,nut vs to lht podruh,potet.....Potom si muste pamatovat v jakm poad a komu jste co kali a stejn vs jednou nachytaj.Le se snadno vyslov ale tko vymae.M toti krtk nohy.....Take pravda bude asi lep,co kte?

25.01.2009 21:17:55

Kdy me po poit alkoholu dit auto?

Orientan pehled pro mue vcho cca 85kg a enu s hmotnost asi 60kg.as je udn v hodinch od vypit poslednho npoje

pivo 10st. mu ena

0,5l 2,15 3,42

1l 4,30 7,24

1,5l 6,45 11,07

2l 9,00 14,49

2,5l 11,15 18,31

3l 13,30 22,15

pivo 12st. mu ena

0,5l 2,45 4,31

1l 5,30 9,12

1,5l 8,15 13,33

2l 11,00 18,04

2,5l 13,45 22,35

3l 16,30 27,06

vno mu ena

0,2dcl 2,28 4,04

0,4 4,56 8,08

0,6 7,24 12,13

0,8 9,52 16,18

1l 12,20 20,22

1,2l 14,48 24,26

lihovina 40% mu ena

0,5dl 3,15 3,42

1dl 4,30 7,24

1,5dl 6,45 11,07

2dl 9,00 14,49

2,5dl 11,15 18,31

3dl 13,30 22,13

(vce)

24.01.2009 09:47:34

Udlm si as a popustm uzdu sv fantazii

T.A Edison jednou ekl:"Sm jsem nikdy nic nevytvoil,udlaly to m sny."

A co vy?Vysnili jste si nkdy odpov na njakou otzku?Vyeili jste nkdy ve sv fantazii njak problm?Vlet do fantazie je jednoduch:Zklidnte se,dchejte zhluboka,pedstavte si jak pichzte k njakmu svmu zamilovanmu mstu,ctte vn,vidte krsy kolem,slyte pjemn zvuky...Nechte se unet fantazi.....

23.01.2009 10:29:11

Lpe se snait poznat sm sebe

Nakolik znte sami sebe?Nejde jen o to co mte rdi nebo neradi,jak je vae oblben barva a na co se dvte v televizi.Jde hlavn o vae vnitn j,o celou vai osobnost.Kter z talent mte?O co se zajmte,v co vte?Co je pro vs nejdleitj?Jak jste vbec lovk?A pokud se sami neznte,jak mete ekat e vs poznaj a pochop druz.....?

22.01.2009 18:59:03

Budu se ptt abych se nauil a dovdl nco novho

Kdosi jednou ekl::Kdy jen tak klbos dov se pouze to,co u zn."

Jestlie se chceme opravdu nemu nauit,mjme oi oteven a pusu zavenou.Poslouchejme co druz kaj,vnmejme jejich mylenky.Mnoz lid maj rdi spolenost tch,kte jsou zvdav.Rdi nm na nae otzky odpovd.

21.01.2009 10:01:45

Stanovit si konkrtn cl,kter me zat hned uskuteovat

Od ivota mnoho oekvme a souasn vme,e musme vynaloit mnoho sil abychom toho doshli.I kdy je jednodu sedt a ekat na pleitost,lep je jt za svm clem.A jak na to?Zanme malmi kroky.Pemlejme jakm zpsobem doshneme dlch cl.Potom jednejme.Kdy doclme prvnho kroku pusme se do dalho.Nikdo ns u nezastav....

20.01.2009 10:34:15

Puste se do kol kter jste odkldali.

Odkldte na ztek to co mete udlat dnes i to co jste mli udlat vera?Vhavost me vst ke stressu a me vm ubrat na sebevdom.Kdy u jste v jejm zajet pokuste se proti tomu nco udlat.Dopejte si na splnn kolu vc asu ,ne je obvykle teba.Nebute maximalista.Naped udlejte to nejt잚,ostatn vm bude pipadat snadn a pjde to samo.Po kadm kroku se pochvalte.

19.01.2009 10:59:46

Dobr nebo patn zprva?

Jak mte pocit,kdy vm nkdo polo otzku,zda chcete slyet nejprve dobrou nebo patnou zprvu?Jste nesv,kdy slyte nco dobrho?Vtina lid se zamuje na to negativn.Zd se e zporn vci jsou vraznj a dleitj ne ty kladn.Tot plat i o zpsobu,jak lovk posuzuje sm sebe.Slabosti,chyby a vechno to,co na sob nesnme nen nijak relnj ne to,co se nm na sob lb.Pesto se vak zamujeme na to negativn.....Je poteba zamit se na to,co je ve mn dobr.

14.01.2009 10:30:41

Protoe nevme kdy zememe mme sklony povaovat ivot za nevyerptelnou studnu...

..ekl Brandon Lee...a zemel

13.01.2009 21:53:04

O Bohu

Jede autobus z kostela a vybour se.Nevm co si o tom myslet.ekla bych e autobus jedouc z kostela m tu nejdokonalej ochranu.Nen to tak.Tak koukm kolem sebe a km si:Ty vole,Bh bude asi pknej drsk.... (vce)

Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se