TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
lika

12.09.2009 19:21:56

Nco pro zasmn....

Jede sanitka. V n idi, lka, sestika a student na praxi.
Jedou a najednou z nieho nic idi pout volant a chyt se za krk. Dus se chropt oi m a navrch hlavy. Sestika okamit popadne lkrniku a prat idie v silou do hlavy. Tomu zchvat hned pestane, chyt volant a jedou dl.
Najednou pad na podlahu lka, chyt se za krk, vl se tam a pitom se dus, chr a slint. Sestika zase popadne lkrniku a prat j lkae do hlavy. Ten se hned zvedne, posad a jedou dl, jako kdyby se vbec nic nestalo.
Student na praxi, cel v oku, se obrac na lkae:
"Jsem ve tetm ronku a znm jen teorii, dn praxe, ale v ivot jsem neslyel o takovch symptomech, navc metody lby jsou natolik zvltn, e jsem totln zmaten. Mete mi to aspo trochu vysvtlit?"
Lka flegmaticky odpovd:
"To nee, sestice se vera obsil manel, tak si z n dlme prdel..."

Pijde mu dom a ena k:
"Dnes mme vro, milku, mm chu na nco dobrho, co takhle neci, jak jsme je mli v Pai?"
Bral ten den prmie, m penz jako elez, nelen a jde pro neky a ampask. Cestou dom jde ale kolem bordelu a k si:
"Jedno mal pivo snad neukod, mm as a takovej astnej den..."
V pt rno se probud na pokoji, kolem sebe ti holky. Prvih jako hrom. Jde dom a peml, co bude. Najednou m npad. Ulom v parku prut, rozestav neky ped vchodem, zazvon a hned jak ena oteve, zane kiet:
"Tak hu, hu, syci pomal, to je votesn jak se loudte"!!

Jak je rozdl mezi 8letou, 18letou, 28letou, 38letou a 48letou?
Matematik by odpovdl, e vdy 10 let.
Podstata sprvn odpovdi vak tkv ve vztahu k pohdkm a posteli.
- 8letou ulo do postlky a pov j pohdku.
- 18let nejprve pov pohdku a potom ji ulo do postele.
- 28let nen teba povdat pohdku, aby se uloila do postele.
- 38let ti sama ekne pohdku, abys el do postele.
- 48let pov pohdku, abys nemusel jt do postele.

Pt chlap ve vku 20, 30, 40, 50 a 60 let se koupe v jezee, kdy uvid skupinku krsnch mladch sleen na druhm behu, kter nah dovdj ve vod.
20let k: "Pojte, doplaveme tam a vechny je pezneme!"
30let k: "Tak jo, doplaveme tam, ale budeme si vybrat!"
40let k: "Se mi nechce, pokme, a doplavou ony sem!"
50let k: "Bacha, bacha, u sem plavou!"
60let: "Sakra, dlejte, e jsme mrtv!"

ivot eny se dl na ti obdob:
1. Jde na nervy svmu otci.
2. Jde na nervy svmu mui.
3. Jde na nervy svmu zeti.

Vte, co m spolenho smrt tchyn a slivovice?
No, nejprve vm to vyraz dech a potom mte takov pjemn pocit...

Mu se pt v supermarketu asistentky, kde najde tampny.
Asistentka vysvtl.
Muu pak pichz k pokladn s kokem plnm vaty a balkem rek. Prodavaka se na nj pekvapen podv a pt se, jestli nenael tampny.
Mu jen odpov:
"Poslal jsem manelku koupit balek cigaret a ona mi koupila tabk a paprky se slovy, e je to mnohem lacinj. Tak jsem si ekl, kdy si mm balit j, tak a si ubal i ona."

Psychotest
Novk: Dobr den, pane doktore. J bych poteboval potvrzen o psychotestech, chci si podit revolver.
Doktor: To nepipad v vahu. J vm nic nedm.
Novk: Ale pane doktore, j bydlm v takov blb tvrti, pod okny mm hospodu, j ten revolver potebuju.
Doktor: No ale j vm to potvrzen nedm.
Novk: Jak nedte? Pro nedte?!? Vy jste povinen mi ho dt!!!
Doktor: Nedm a nedm!
Novk: Nedte? No to bych se na to podval! J s vmi zatom! Vy se budete jet divit! Tak dte, nebo nedte?!?
Doktor: love, vy jste snad pln blbej, tak vm to eknu po lopat: j se na vs mu vysrat!
Novk: Tak vysrat?!? Vy hajzle mizernej, j vm dm do drky, j vm rozbuji hubu, e vs vlastn ena nepozn!!!
Doktor: Tak, pane Novku, prv jste absolvoval psychotest na dren zbran. Bohuel jste nervov labiln a to vm napu do posudku.

Star penzista m na konci sv velk zahrady krsn udrovan jezrko a okolo nho vysazen ovocn stromy. Jednoho letnho odpoledne se rozhodne, e si nasbr erstv ovoce. Vezme si plastov kbelk a jde k jezrku. Jakmile vak doraz na msto, zjist, e se v jezrku koupe pt nahch mladch sleen.
Sleny se pi spaten starho pna shluknou do stedu jezrka a pono po krk do vody.
Po chvli jedna vol na ddu:
"Tak co, piel jste ns oumovat a te ekte, e vylezeme z vody, vy chylku?"
Na to dda zamv kbelkem a s nevinnm smvem odpov:
"Ne, ne, piel jsem nakrmit aligtora."

Plave si moem velryb samec vedle sv velryb druky a mrml:
"Cel svt se sna zachrnit n druh, vdci zasedaj, ekologov se bou, Greenpeace se z toho me zblznit, ale TEBE HOLT BOL HLAVA...!!!"

Pila pan k lkai - modr, zelen, zbit.
"Co se vm stalo, pan?"
"Kdy se mu vrt opil z hospody, pokad m takhle zmlt. Co mm dlat, pane doktore?"
"Udlejte si hemnkov aj a kdy pijde mu z hospody, kloktejte. A po tdnu se ukate."
Za tden pan pijde, dn stopy po pranici:
"Zabralo to, pane doktore, nezmltil m!"
"Mil pan, j to vdl. Stailo dret hubu....."


04.08.2009 21:17:59

Denek blondnky s idikem

5. leden
A je to, mm idik! Konen mu dit auto a nemusm poslouchat instruktora: "Tady je zkaz vjezdu!", "Jedete v protismru!", "Pozor na tu starou dmu! Brzdte! Brzdte!" a podobn. Nevm, jak jsem to mohla ty dva roky vydret!

8. leden
Autokola zorganizovala party na oslavu mho odchodu. Pili vichni
instruktoi. Jeden se mi svil, e se za m el pomodlit, druh ml
slzy v och a vichni spolen tvrdili, e se pi tto pleitosti opij.
Bylo to velmi pjemn, ale myslm si, e a takov oslava byla trochu pehnan.

12.leden
Koupila jsem si auto. Musela jsem ho vak nechat v prodejn, aby
Vymnili zadn nraznk. Pi odchodu jsem toti namsto jedniky zaadila zpteku. To bude tm, e jsem u tden nesedla za volantem.

14.leden
Konen mm svoje auto. Pi odchodu z parkovit jsem byla tak astn, e jsem se rozhodla udlat si vlet. Ostatn idii mli stejn npad.Jezdili za mnou a troubili jako na svatb. Nechtla jsem bt nepjemn, tak jsem se pipojila k jejich he a zpomalila z 10 na 5 km/h. Vem se to moc lbilo a troubili jet vc.

22. leden
Mm asn sousedy. Vyrobili tabulku s velkm npisem: POZOR PI PARKOVN! Blou barvou pro m vyznaili velk box na stn a zakzali dtem hrt si venku, kde parkuji. Vechno proto, aby m moc neznervzovali.Je to velmi mil...

31. leden
Vichni idii na m troub a dlaj rzn gesta. Je to mil, ale
Troku nebezpen. Kdy mi jeden chtl cosi ct, nevdla jsem,kde najt udlk na oteven okna. Kdy jsem ho hledala, tak jsem do nkoho narazila. Natst jsem jela svoj vletn rychlost 10 km/h.

19. nor
Msto je velmi patn osvtlen. Dnes jsem jela poprv autem v noci a celou dobu jsem musela mt zapnut dlkov svtla, abych lpe vidla. Ostatn idii si mysleli to sam. Kdy m spatili, tak si zapnuli dlkov svtla a troubili.Je to trochu nebezpen. A takhle troubit by u nemli, ru lidi.

26. nor
Dnes jsem mla nehodu. Nedailo se mi odboit z kruhovho objezdu. Bylo na nm toti moc aut (nechci pehnt, ale byli tam pinejmenm tyi). Jezdila jsem pod dokola, drela se stedu. ekala jsem na svoj pleitost, do t doby, ne jsem se unavila a narazila do pomnku ve stedu objezdu. Myslm si, e by mli omezit dopravu na kruhovm objezdu na jedno auto.

3. bezen
Pronsleduje mne netst. Kdy jsem vyjdla z gare, omylem jsem si spletla brzdu s plynem. Narazila jsem do auta pede mnou a rozbila mu cel prav bok. Auto nhodou dil instruktor autokoly, kter mi dal idik. Dobr lovk, o tom neteba pochybovat. Trvala jsem na tom, e je to moje chyba, ale on stle jen velmi slun opakoval: "Boe, odpus mi! Boe, odpus mi".

25.07.2009 10:55:44

Motlitba za tety

Motlitba za tety

18.07.2009 21:28:34

Milujc manlek

Milujc manel
Jmenuji se Stanislav.
Dovolte,abych vm povyprvl, jak jsem se vypodal s problmem u m eny Pavlny. Kdy jsem se loni rozhodl pro pedasn odchod do dchodu, bylo nevyhnuteln, aby Pavla zaala pracovat na pln vazek, kvli penzm,
A abychom si udreli uritou ivotn rove. Zakrtko na to co nastoupila,
jsem si zaal vmat toho, e strne. Obvykle se vracm dom z golfovho
hit ve stejnou dobu jako ona z prce, a i pesto, e v, jak mm
hlad, skoro pokad mi ekne, e si mus alespo pl hodiny odpoinout,
pedtm ne udl veei. J na n ale nezakim. Msto toho j eknu, aby m vzbudila, a bude veee na stole. Vtinou obdvm v Grillu v pnskm
klubu, take veeet venku nen pijateln. Potebuji peci njak
podn, doma vaen jdlo, kdy pijdu. Dve myla ndob hned,jak jsme
dojedli, ale nyn ho asto nech leet na stole jet nkolik hodin po
veei. Snam se j co nejzdvoileji pipomenout, kad veer
nkolikrt,e se samo neumyje. Vm, e si toho velmi cen a je to pro ni
motivujc,protoe ho vdy nakonec umyje, ne jde spt. Myslm, e dal symptom strnut je stovn. Napklad si stle stuje, e je to tk platit sloenky bhem pestvky na obd. Ale chlapci, bereme si je peci v
dobrm i zlm, take se na ni jen usmju a nabdnu trochu povzbuzen. eknu j, a si to rozlo mezi dva nebo ti dny, a tm pdem nebude muset tolik
spchat. Tak ji pipomenu, e to, e obas pln vynech obd, ji zase
a tak neubl - jestli vte, co tm myslm. Myslm, e taktnost je jedna
z mch velkch pednost.Zd se ,e pi vykonvn jednoduch prac si mysl, e si potebuje nkolikrt odpoinout. Musela odpovat, i kdy
posekala pouze plku trvnku. Snail jsem se neudlat scnu. Jsem frov
mu. ekl jsem j, a si vymak sklenici erstvch pomeran a na
chvli si sedne. A kdy u si dl jednu pro sebe, a mi taky udl jednu. Vm, e pravdpodobn vypadm jako svat, tm jak Pavlu podporuji. Nekm,
e takov ohleduplnost je lehk. Pro mnoho mu by to bylo pravdpodobn
velmi tk a pro nkter snad i nemon. Nikdo nev lpe ne j, jak
travn me bt strnouc ena. Nicmn, chlapi, jestlie pouijete
trochu vc taktu a mn kritiky u strnouc eny, budu povaovat as
strven psanm tohoto lnku za hodnotn. Pece si mme vichni
pomhat...

Podepsn Stanislav
Poznmka efrdaktora:
Stanislav zemel nhlou smrt ve tvrtek 26. ervna. Byl nalezen s extra
dlouhm 50ti palcovm roubovkem Big Bertha zaraenm do jeho pozad.
Byly vidt pouze 2 palce rukojet... Jeho ena Pavla byla zatena, ale
porota sloen pouze z en, akceptovala jej obhajobu, e si na nj Stanislav
nanetst velmi prudce sedl.

09.07.2009 10:29:41

Tm sn

Tm sn

09.07.2009 10:17:27

:-))

Kdy je doma poteba uklzet

20.06.2009 16:15:35

ensk hormony

ensk hormony

20.06.2009 16:09:18

A dal....

Lka se pt pacienta:
"Kolik koute?"
Pacient:
"Tak deset denn."
"Jak moc pijete?"
"Tak dv lahvinky ervenho."
"Jak asto soulote?"
"Tak tikrt do tdne. Zd se vm to snad moc?"
Lka odpov:
"Abych pravdu ekl, na venkovskho fare docela jo...."

"Pane doktore,jak dlouho jet tady budu?"
"Devt, osm, sedm...."
"Let?"
"... est, pt, tyi, ti, dva, jedna - TE!"

Mdros neprichdza vdy s vekom. Niekedy vek prichdza sm.
Je odsdeniahodn, ak sa portovci oieraj. Na druhej strane je chvlyhodn, ak orani portuj.
Je ak by debilom, pretoe konkurencia je vek.
Ja som vm to hovoril! (epitaf na hrobe hypochondra).
Aj enat mu me by astn. Len sa to nesmie dozvedie manelka.
Boh miluje ateistov, pretoe ho neobauj svojimi problmami.
Pane Boe, prijmi moju manelku s takou lskou, s akou ti ju posielam. (epitaf)
ivot zana, ke zdochne pes a deti vypadn z domu.

Velmi star pn v eskm Tn pracoval jet v ptasedmdesti. Jednou za nm piel jeden mladk - padestnk - a ptal se, jestli kdy zane hned sportovat, jst makrobiotickou stravu, pestane pt alkohol a kvu a pestane si vmat enskch, tak jestli by se taky mohl dot tch ptasedmdesti let.
Na to mu kolega odpov, e kdy to ve bude dlat, resp. nedlat, tak se jist doije sedmdesti pti, ba i osmdesti a devadesti. Ale kurevsky se mu to pothne.

Pan doktorko, mn se na nm dl takov zvltn vyrka.
A koukm, jak koukm, dnou vyrku nevidm.
Ale e je to macek, pan doktorko, co?"

Manel ve stednm vku na bn prohldce u lkae.
Lka vyet nejprve manela:
Jste celkem v podku, mte njak problm?"
No, nic vnho, jen kdy se miluji se svou enou, tak poprv je ve v podku, ale podruh se stran potm a to mi vad.
Lka prohldne enu a povd:
Jste v podku, ale v manel si stoval na siln pocen pi druhm milovn. Nevte pro?
To vte, e jo! Poprv je to v lednu a podruh v srpnu!"

Star dma se cestou do nebe zastav u brny a povd si se sv. Petrem.
Najednou sly straliv vkiky, pi kterch stydne krev v ilch.
To nic, k sv. Petr, to jenom nkomu vrtaj na lopatkch dry pro kdla.
Za chvli sly dal nervy drsajc kik.
Proboha, co je zase tohle?
Klid, k sv. Petr, to jenom nkomu vrtaj hlavu kvli svatozi.
Tak to ne! dma na to J chci radi do pekla!
Ale tam vs znsiln zepedu i zezadu.
To je mon, ale nebudou muset vrtat.

Test ptelstv - velice jednoduch!
Zavi manelku a psa na hodinu do kufru auta a pak je pus.
Uvid, kdo z nich bude mt radost, e t vid!!!

***

Moje ena mi naznaovala, co chce k nadchzejcmu vro:
"Pla bych si nco, co udl z 0 na 150 za 3 sekundy."
Tak jsem j koupil osobn vhu.
A hdka zaala

Kdy jsem piel vera veer dom, manelka poadovala, abych ji vzal nkam, kde je draho.
Tak jsem ji vzal k benznov pump.
A hdka zaala

Sedl jsem s manelkou u stolu na jejm srazu ze stedn koly. Neustle sledovala opilce, kter sedl sm u vedlejho stolu a pohrval si se sklenikou.
Zeptal jsem se j: Zn ho?
Ano, vzdychla si. Je to moje star lska. Pokud vm, tak se dal na chlast hned po naem rozchodu ped mnoha lety a slyela jsem, e od t doby nevystzlivl.
J na to: Kdo by si pomyslel, e nkdo me tak dlouho oslavovat?"
A hdka zaala

Manelka stla v lonici ped zrcadlem a prohlela se. Nebyla spokojen s tm, co vidla, a tak mi ekla:
Ctm se pern. Vypadm star, tlust a kared. Nemohl bys mi ct nco pozitivnho?
J na to: Na svj vk m skvlej zrak.
A hdka zaala

Snail jsem se pesvdit manelku, aby koupila basu piv za 160 K. Msto toho si koupila non krm za 80 K.
ekl jsem j, e po base piv vypad veer hez ne po nonm krmu.
A hdka zaala

20.06.2009 15:49:20

Vtpky

Tak ten AIDS je prej dost hnusn nemoc.
No to je, taky proto mm pod navleenej kondom.
Nekecej! Ty ho vbec nesundav?
Jen obas. Kdy jdu rat nebo kdy soulom

S jakm " i " napeme vtu: "eny si hrl- a mui l- pot dom ?"
"eny si hrly s tvrdm a mui li pot dom s mkkm."

Manel maj finann problmy. Tak se rozhodnou, e ena pjde lapat chodnk. Nevd pesn jak na to, take pan si stoupne na roh ulice a mu ji povd:
"Nkoho sbal a kdy bude chtt, tak ekni, e jde za tiscovku. Kdyby se nco dlo, j budu stt za rohem..."
ena si tedy stoupne k obrubnku. Za chvli zastav vz, oteve se oknko, vyklon se armantn mu a povd j:
"Za kolik?"
"Za tiscovku," k ona.
"Sakra, mm jen tyi sta...," povd idi.
"Pokej chvilku," na to ena.
Odbhne za roh, k to mui a ten j porad, e za tyi stovky maximln tak orln sex.
Ona se tedy vrt, idi souhlas. Nastoup k nmu do auta, rozepne mu kalhoty a vid obrovsk pirozen.
Chvilku kouk, potom najednou vybhne ven za svm muem a pt se ho:
"Hele, nepjil bys tomu chlpkovi est stovek???"

"Obane, co to tady na veejnm prostranstv dlte?"
"Co bych dlal? Soulom !"
"No - v zsad to zakzno nen. Ale kde mte partnerku?"
"Byla hotov dv, tak la dom .."

Manel po tictce se vrac ze spolenosti a ukldaj se ke spnku.
Mu se na posledn chvli ped ulehnutm vytrat z pokoje. Za chvilku se vrt se se sklenic vody a podv ji en.
"Co to je?" pt se manelka zmaten.
"Aspirin, proti tv bolesti hlavy."
"Ale mne nebol hlava!"
"Ha! A mm t!..."

"Ddeku, co tady tak sedte venku a bez kalhot?"
"No, vera jsem tady sedl bez koile a ztuhla mi pte....."

Ddeek vrac kondomy v drogerii.
"Copak ddo, jsou drav?"
"Drav ne, ale ohbaj se."

Povdaj si dva mui o ench. Prvn povd:
ena je jako gramodeska, ohraje se a vymn za novou.
Druh na to k:
V, kamarde, ta gramodeska se d otoit na druhou stranu a a potom se me vymnit.
Nedaleko stojc babka je poslouch a pak jim povd:
Ale, chlapci,chlapci, to je peci pln jinak! Kdy je gramodeska ohran,vymn se jehla a deska hraje pkn dl!

Pijde slena do sexshopu a d robertka.
Prodava j ukazuje:
"Tenhle je za ptadvacet dolar a tenhle za ptaticet."
"A co ten velk pruhovan?"
"Za stoptadvacet."
"Tak mi ho dejte..."
Po chvli pijde f a pt se prodavae:
"Jak jdou dnes kefty?"
"Ale dobr, prv jsem prodal svoji termosku za sto dvacet pt dolar."

Povdaj si dv babky na nvsi:
"Tak co ta vase vnuka dostala od toho Itala?"
"No povdala, e syfilis."
"A co to je?"
"No to j nevm. Ale asi je to vt ne Mercedes."
"A jak to?"
"No protoe povdala, e jestli je to fakt pravda, tak se v tom poveze cel vesnice."

V carskm Rusku
Poruk od husar soulo jako blzen a jeho kamardi se ho ptaj:
love, jak to dl, e oust s takovm mnostvm enskejch?
A on k:
No, jdu na bl, a kdy tanm, zeptm se rovnou: Madam, chcete si se mnou zasouloit?
Kamardi nevcn krout hlavou:
Takhle rovnou? Slun ensk ti za takovou otzku vraz facku!
Jo, souhlas poruk, kazdej veer jsem zfackovanej, ale vdycky se najde jedna ...

Pkn letn den a na balkon v panelku se opaluje krsn slena, pouze v miniaturnch bikinkch. Nhle na ni padne stn. Oteve oi a vid, jak shora vis provzek s lstkem. Tak lstek oteve a te:
"Stran se mi lbte, chtl bych si s Vmi zasouloit. Jestli souhlaste, zatahejte tikrt. Jestli nesouhlaste, zatahejte tyicetkrt a poslednch deset rychleji."

Rno nejm, protoe myslm na sex.
V poledne nejm, protoe myslm na sex.
Veer nejm, protoe myslm na sex.
V noci nespm, protoe jsem hladov jako prase.

"Pane doktore, mn se na nm dlaj takov mal rov flky, z tch se udlaj takov pupnky, pak jsou z toho takov puchejky a ty praskaj a tee z nich takov nazelenal vodika a ta stran pchne"
"Fj, radi mi ho ani neukazujte!"

Vte, pro chlapi mlt ensk?
Protoe je to osvden.

16.06.2009 23:05:02

Na co dchodovou reformu??

4ac4b29b823e6beb221d11e96d53a60e_web

12.06.2009 11:19:35

Smysl ivota

smysl ivota

05.06.2009 09:45:44

Bacha na to koho bude volit!

Jdeme volit

29.05.2009 11:02:42

Posledn varovn

Trautenberku,neser!

27.05.2009 10:42:04

Motorki v Irku,tm je hej:-))

Motorki v Irsku

26.05.2009 10:34:17

Sedaka pro nevtan nvtvy

pro nevtan nvtvy

23.05.2009 13:46:21

Volebn gul u se nenos.Te je modern volsk oko:-))

Volsk oko

21.05.2009 12:15:50

Dal super malba

opt super malba

10.05.2009 21:00:34

Nkdo m G-bod a nkdo.........

G bod

29.04.2009 10:35:33

Dal skvl tetovn

dal skvl tetovn

09.04.2009 10:17:27

sexy hrobka

sexy hrobka

07.04.2009 10:06:23

Konen stanice

konen stanice

03.04.2009 10:29:57

Pomeran jen pro eny

pomeran jen pro dmy

02.04.2009 10:16:13

Jzda all inclusive

jzda all inclusive

01.04.2009 10:22:04

Opravdu mobiln telefon

opravdu mobiln telefon

29.03.2009 11:22:43

Tak tady nco nehraje

tak tady nco nehraje

27.03.2009 10:11:35

Nmt na (krizovou)dovolenou

Krize zashla i dovolen

26.03.2009 10:06:50

Pechod pro zebry

znaen pro zebry

25.03.2009 10:38:40

Jak to bylo s Evou v rji

Adam odjel na sluebn cestu; po tdnu u chod Eva po rji cel nadren a pemt, kdo by ji tak mohl uspokojit. V tom uvid mamuta a rozbhne se k nmu. Mamut se vyds, zane utkat a zt se do propasti. Pak b kolem pavin. Eva po nm chapne, ale pavin sko na strom, a Ev zstane v hrst jen chum chlup z pavin prdele. Zase nic... Jde dl kolem eky
a konen dostane ten sprvn npad: sko do vody, apne rybu a udl si to s n.
A co z toho plyne:
Jak skonili mamuti - vme.
Pro maj pavini holou prdel - vme.
Ale u nikdy se nedozvme, jak ped tm vonly ryby!

25.03.2009 10:37:18

Topolnek

Pt se uitelka, jak maj dt rdy Topolnka.
Pihls se Anika : "Sm, j ho mm tak rda, e si ho nechm vytetovat na prsko a jak mi prsa porostou, tak se bude zvtovat" "To j si ho nechm vytetovat na bko a a budu v jni, tak poroste s mm miminkem", k Maenka. Nakonec se pihls Pepek: To j si ho nechm vytetovat na pindka. Bu pjde do pi nebo bude viset."

22.03.2009 11:20:29

Kdepak asi soudruzi z NDR udlali chybu

kdepak si udlali soudruzi z NDR chybu

21.03.2009 15:04:29

Fakt dobrej zchod

fakt dobrej zchod

18.03.2009 09:47:51

Super job

super job

15.03.2009 11:59:49

Jak se stt milionem?

Bute miliard a utrcejte,a utrcejte a utrcejte.....

14.03.2009 10:40:04

Ta se bude divit a se vylhnou

ta se bude divit a se vylhnou

11.03.2009 13:30:08

Inzert z Annonce

DOSLOVN INZERT Z ANNONCE

Nejsem zadna "inteligentni krasavice" ani "bohata zelena vdova".Jsem uplne normalni ,ani oskliva,ani chuda zenska a hledam k sobe taky "normalniho" chlapa. Chlapa,ktery nema poslapany ego od svoji dominantni matky a nesnazi se ho hojit na sve partnerce,nechrape a rano netvrdi ze v noci vubec nespal,nedrbe se neustale pri hovoru na koulich,pripadne v riti,splachuje po sobe zachod a umyje si ruce pote,co "ho zdimal" do musle,netelefonuje s kamaradama a neprobira s nimi posledni fotbalovy zapas celou cestu ,zatimco jdeme ke tchyni na kafe zvanym "curifrnda" ,nenuti me uklizet kazdy vikend a nikdy nepronese nad natriskanou lednickou vetu "tady zase neni nic k jidlu",neturuje auto u cerstve poveseneho pradla a nedojizdi auta "no jo zenska" a nedela pak na ni "fakace",nebere me na party s jeho nadrizenyma s sebou jako spendlik v kravate a nechce po me, abych mela najednou 127 cm dlouhy nohy,ctyrky kozy a dlouhe blond vlasy,nenechava nesplachnute oholene vousy aj. porosty v umyvadle a roztahuje mokry rucnik aby nesmrdel,nekrka u stolu a neprdi pri kazdem podrepu kdyz si saha pro lahvace ,neomracuje me zazitkama z posledni parby a obsah zaludku po pitce nevyprazdnuje do postele ,nestriha si nehty u jidla,nema chut na jahodove knedliky zrovna kdyz jsem pripravila chilli con carne ,nenuti me skakat s padakem a bangee jumping a nekritizuje me a moje kamaradky z jogy ,nerika mi kde vsude mam celulitidu a jak bych mohla vypadat ,kdybych "neco se sebou delala",neopravuje moji anglictinu,kdyz se snazim poradit zbloudilym cizincum,nezapomina na moje narozeniny a pri sexu nevykrikuje "Lido,delej,prirazej!" kdyz se jmenuji Alena ,nedosoluje si kazde jidlo aniz by ho ochutnal,nepta se me po sexu "tak co,jaky to bylo??" a "byla jsi?",nechodi doma nahej s ponozakami,nevyndava si u televize holuby z nosu a necvrnka je kolem sebe,nezapomina mi vyrizovat dulezite vzkazy jako "tvuj tata je v nemocnici s infarktem",nepocita s tim ze mam nadprirozenou schopnost cist myslenky,nechce spolecny sex ve trech s impotentnim kamaradem Jardou "aby si taky cuchnul kurna", ...... ja vlastne ani nechci chlapa!!!

10.03.2009 19:18:39

Tak,a jsem v pr...

a jsem v pr....

07.03.2009 10:45:48

Rychlej p

Jojo,copak n Dava

06.03.2009 11:18:50

Skome si do fitka?

WAG298c6e_Novinka_ve_Fitku

03.03.2009 10:17:56

U zubae u se nebojm

U zubae u se nebojm

28.02.2009 00:35:27

dal skvl malba na zem

Dal skvl malba na zem

05.02.2009 09:42:07

super malby na zem

malba na zem

05.02.2009 09:41:36

super malby na zem

malba na zem

03.02.2009 10:36:10

super tetovn

super tetovn

28.01.2009 10:32:16

Vesel(?) bse o Frantovi a Vlast

Kmo Franta na vesnici
Namluvil si krasavici.
Je moc hezk, nohat,
Hloup - ale kozat.
On si slast mru
A si chlapi u!
Jej ladn pohyby
Zvidti mohli by!

Dostal jsem na Frantu zlost
Dl hroznou pitomost!
Vykali se na tu kost!
Nehod se k tob dost!
V mi, vtipy na blondny
Nejsou dn voloviny!
Problmy se zanou kupit.
Probh, Franto, nebud stupid!

Nedbal nic na dobr rady,
Zlkaly ho jej vnady.
ukala si cel vska
Krsn Vlasta chce byt misska!
Povolil ji ote

Hlas se do soute.
Ihned jsem mu navrhl,
Aby ji to zatrhl.
Hum jako do dubu
Ml bys j dt pes hubu!
Ale Franta se furt chvst
Bude slavn moje Vlasta!

Jednou hledm na bednu,
Kon zprvy - j blednu!
Vyslaj soute krsy
Tohle bude Vlasta asi!
Kdy ubhla prvn plka,
Objevil se dmon Hlka.

Ve finale jsem pak Kju
Slyel zpvat Velku Mju.
Vlasta bul dojetm
Zvtzila - to je tm!
Vytryskl j sopel,
Neb vyhrla Opel!

Kja pisel s anturi
Jak Romeo za Juli.
Jak zaznla fanfra,
Vlasta hupsla do fra.
Franta doma pije whisku,
Moc se t na svou missku.

Sotva vela do dve,
Ptel um nevi.
Je konec - a basta!
Nejsi tst garantem
Ty blbeku s trabantem!

Slva ji stoupla do hlavy
Nechce u Frantovo pohlav.
Vyprdla se na Frantu,
Majitele trabantu.
Nos drah diamanty
Nem nouzi o amanty.

Rajzuje si ve Fordu,
Nebo lt v concordu.
Franta mysl na Vlastu,
al utp ve chlastu
l, e se jeho drah
V Leu objevila nah.

Slzy z jeho o kanou
Kdy ji poznal, byla pannou.
Dnes m Franta vydsil,
Na strom se obsil.

Tohle smutn povdn
Berte jako varovn.
ensk pat na etz!
Kdy povol - je to ds!


My tepl se smjem
Lep je bt gayem!


27.01.2009 10:24:10

Super Obaman

Dal americk Supermann

27.01.2009 10:17:30

Super jmno

super jmno

21.01.2009 10:12:07

Balkon roku

WAG28950c_Balkon_roku

15.01.2009 12:56:33

Pn plynu

Pn plynu
A pak e jsme se jich zbavili... (vce)

15.01.2009 12:37:32

O much a ench

Vera veer jsme s moj enou vedli troku hlub rozhovor o rznch ivotnch situacch. Pila e i na eutanzii. K tomuto sensibilnmu tmatu o volb mezi ivotem a smrt jsem poznamenal: "Nechci abys m nechala t v takovm stavu, kde bych byl zavisl na pstrojch a iven tekutou stravou z njak flaky. Kdybys m nkdy takhle vidla, vypni ty mainy, kter m udruj naivu." Ona vstala, vypnula televizi i pota a vylila moje pivo do zchodu.

14.01.2009 11:41:36

dobrou chu

dobrou chu

Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se