TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
lika

06.10.2009 10:26:04

Motto dne

I slova mohou ublit.

Rozdvat a pijmat rny-to je pro mnoh lidi trval soust jejich ivota.Jednou se to nauili a vystoupit z tohoto zaarovanho kruhu ran a bolesti pro n nen jednoduch.Chce to as,dinu a hodn odhodln.Budete-li mt pocit,e piinnm druhch lid fyzicky nebo citov strdte,zkuste neoplcet stejnou minc.Jen se ohrate,bude-li to mon,a popovdejte si o tom s lovkem ktermu dvujete.Prvotnm smyslem naeho ivota by mlo bt pomhat druhm lidem.Pokud nememe pomoci,alespo neubliujme.

05.10.2009 10:44:06

Motto dne

Budu se snait abych doshla toho co chci

dn spch nepijde pes noc.Chcete-li bt spn muste tvrd pracovat.Mon e to tak dlte.Neustle zkouejte uplatovat svoje schopnosti,nic nevzdvejte.

30.09.2009 10:35:12

Motto dne

Budu pipravena pijmat pleitosti a vyut je

Chcete bt astn?tst spov v tom,jak je lovk pipraven vyut pleitost,kter se mu nabzej.Dostane se vm mnoho pleitost jak se uplatnit,jak vyut svch schopnost.Bute stle pipraveni tyto pleitosti pijmout a vyut-a u jsou k prci,k ptelstv,k lsce...tst vznik co by vedlej produkt-stejn jako teba koks.

29.09.2009 09:53:41

Motto dne

Udlm prvn krok k cli na kterm mi zle

Je zoufal.kdy se nco neda nebo nejde tak rychle,jak byste chtli.Njak prce,splnn kolu,vytvoen vztahu,obnoven dvry.Nejdleitj je vak udlat prvn krok a nevzdt se.Nezle na tom,jak pomalu jde,ale nesm se zastavit.

24.09.2009 11:05:15

Motto dne

Budu dvat pednost spoluprci ped soupeenm

Honba za karirou je touha jt dopedu cestou soupeen s druhmi.Abyste se honb po nezdrav karie vyhnuli,ute se msto soupeen spolupracovat.Spoluprac s druhmi lidmi doshnete lepch vsledk a vtho uspokojen.Problm honby za karirou je v tom,e i kdy zvtz,stejn nedoshne cle.

23.09.2009 10:28:05

Motto dne

Budu vit svmu vlastnmu sudku

Co se stane kdy vidte vci jinak ne vai ptel?Nen jednoduch vit vlastnmu vnmn,kdy lid,na kterch vm zle,s vmi nesouhlas.Nen jednoduch trvat na svm nzoru,kdy jin tvrd e se mlte nebo e jste blzen.Snadnj je ustoupit a svho nzoru se vzdt.lovk se tak postupn ale vzdv sv svobody a tak sm sebe.Vnmejte vci po svm,nedejte na jin lidi.

22.09.2009 10:47:09

Motto dne

Budu rozvjet svou sebedvru

Myslm e to zvldnu,myslm e to zvldnu,myslm e to zvldnu......Zd se to hloup,ale kdy si tohle eknete tak to opravdu pomh.Dod vm to sebedvru,budete mt chu zvtzit.Vyzkouejte to a budete eit problmy.Jestlie si budete vit a budete se dobe ctit,zkrtka budete ve form,budete se i dobe rozhodovat a jednat.

18.09.2009 09:38:08

Motto dne

Nebudu it dnou pomluvu

Lid jeden o druhm pomluvy z mnoha dvod.Pohnutkou asto bv zvist,rlivost,nedorozumn.Nejvce bol pomluvy od takzvanch ptel.Myslte si e nkomu pomete,kdy mu budete vykldat co oklivho jste o nm slyeli?Umte rozliovat potebnou informaci od pomluvy?Nen lep slubou pteli nechat u sebe pomluvu o nm usnout?Ublit vm me jak ptel,tak i neptel.Neptel o vs ekne nco patnho a ptel vm o tom ekne.

16.09.2009 10:42:16

Motto dne

Budu pt spch druhm

Tan ,kdo okusil chu vtzstv,se mnohdy velmi nerad vzdv tto slasti.Nedoke se smit s tm,e prohrl,nedoke pt vtzstv i nkomu druhmu.Mon to znte i z vlastn zkuenosti.Mon vak zvidte druhm lidem i vtzstv,kterch sami nemete doshnout,a zapomnte se radovat z vlastnch spch.Vichni nememe bt vtzov,protoe nkdo mus stt na chodnku a tleskat,kdy jde vtz kolem...

15.09.2009 11:48:24

Motto dne

Soustedm se na to,co dneek pin

V pondl rno meme nsledujc vkend zatm jen plnovat a pedstavovat si,jak nm bude krsn.asto strvme hodn asu tm,e se sousteujeme na nco,co se m stt,e netrpliv ekme a se to stane.Vimnme si co se dje prv te,za chvli to bude nenvratn pry.Nkdy tak spchme abychom vidli co bude ztra,e pehldneme co je dnes.

14.09.2009 09:48:09

Motto dne

Budu vdn za svoje schopnosti,talent a monosti ,kterch se mi dostalo

Kad z ns je jedinen.Na celm svt nen nikdo pln stejn jako vy.Nikdo jin nem naprosto stejn schopnosti,naprosto stejn talent.Nikdo tak nem takov monosti,kter by navlas odpovdaly tm vaim.Zamyslete se nad svm nadnm,nad svmi schopnostmi a uvdomte si co u umte,znte a m u jste.

13.09.2009 10:27:02

Motto dne

Budu se snait objevit a vyut nov pleitosti

Vtejte nov pleitosti,nevracejte se ke starm omylm.Dvejte se do budoucnosti s radost a nadj.Zaujmte tento postoj vdycky,kdy nco zan a uvidte,e naleznete dobr pleitostik tomu ,by byl v ivot plnj,spnj a radostnj ne v minulosti.Co pichz vyuiju,co odchz pominu.

12.09.2009 18:02:23

Motto dne

Vzepu se proti tomu co povauju za nesprvn

Kdy jdete s vtinou mte pocit sounleitosti.Mete se ale dostat i do nesnz.Je mnoho lid,kte spchali nco zlho jen proto,e se dostali do patn spolenosti.Jste natolik moud,e poznte,kdy se dje nco nepatinho,a natolik siln,e se tomu dokete vzept?Kdy se vci daj patnou cestou,jdme jinudy.

11.09.2009 09:45:30

Motto dne

Pipomenu si lidi,kter mohu podat o pomoc

S podporou druhch a s jejich lskou se d elit vemu co ns potk.Kdy se ale od druhch odvracte a uzavete se do sebe,me se u tak patn situace jet zhorit.Mon si myslte e se nemte na koho obrtit.Rozhldnte se kolem sebe a pemlejte.Stejn lid,kte vm vdy pomohli,vm pomohou znovu.Kdy se lovk sousteuje jen sm na sebe tak se ztrc.....

10.09.2009 10:19:54

Motto dne

Nevdej to pt minut ped tm ne se stane zzrak

Mon mte tak obas pocit e u nemete dl,e nenapete ani dek,e u nemete pokraovat ve sv prci,nedokete bt ani chvli s nktermi lidmi.Nakonec ale vechno zmete,pekonte sami sebe.V lovku je tolik sly e o tom ani netu...

06.09.2009 09:43:50

Motto dne

a m postel jakkoli velkou,mkkou a teplou,stejn mus kad den vstt.

05.09.2009 13:40:28

Motto dne

Budu opravdov ptel

Nkdo se sna bt za kadou cenu ptelsk.Souhlas s kamardem ve vem,na nic se nept.Chce mu vdycky vyhovt a pi tom ztrc svou individualitu.Nakonec si ho i jeho kamard pestane vit.Opravdov ptel se dohodnou,ani by vdy a ve vem byli za jedno.Respektuj se navzjem a i kdy spolu nkdy nesouhlas,tak uznvaj nrok druh stany na vlastn nzor.V ptelstv nen hor nkazy neli falenho lichocen a pitakvn.

04.09.2009 09:43:37

Motto dne

Devadest procent naich pocit je dno tm jak se chceme ctit

03.09.2009 10:43:36

Motto dne

Kdy nvyk nebo nezdrav vztah pestane ovldat mj ivot,zanu opt nabvat svobodu.

Nakolik chcete bt svobodn?Neubral vm na svobod njak patn nvyk nebo nezdrav vztah?Mete opt zskat svobodu zpt.Kdy potebujete pomoci zbavit se nvyku i skonit s nezdravm vztahem,popovdejte si o otm s dvryhodnm lovkem.Osvobodit se vak muste sami.Jedin vc,kter ns me osvobodit je vra,e meme bt svobodn.Lid jsou tak svobodn jak chtj.

02.09.2009 09:27:03

Motto dne

Postavm se elem k nov situaci

Stojte ped novou situac a to vs lek.Mte ped sebou nov kol,jste mezi jinmi lidmi,v jin kole,na jinm pracoviti,ve va rodin se udly velk zmny.Pipadte si ztracen.Vte e i v nov situaci mte svj ivot ve svch rukch,e se s kolem jakkoliv tkm dokete vypodat.

01.09.2009 10:38:31

Motto dne

Smm se s tm,e i moji ptel se mohou zmnit

Nkdy m v nejlep kamard rd stejn vci jako vy,jindy se s nm na tomt nemete dohodnout.Co se stalo?Kdo za to me?Zmna.Zjmy lid,a zvlt mladch lid,se mn.Kdy se mn zjmy mn se i ptelstv.Mnoz lid to nechpou,maj pocit e jsou opomjeni nebo e udlali nco patnho.Tady pome kdy pochop,e mnit ptele pat k ivotu i kdy to nkdy bol.

31.08.2009 10:17:51

Motto dne

Budu pracovat na uskutenn jedn ze svch mylenek

Gnius znamen jedno procento inspirace a devadest devt procent potu.Aby nm slouily nae mylenky,musme naped slouit my jim.(T.A.Edison)

29.08.2009 20:26:36

Motto dne

Nechm odeznt nkdej zlobu

Zlobte se na nkoho za nco,co se stalo ped mscem,ped tdnem,ped rokem?Nesete si s sebou njakou z᚝?Ale pro?Minulost stejn nezmnte,tak na si kazit dal dny?Odpuste,zapomete a jdte dl.Nestrcejte as a energii nm,na em u vbec nezle.Nst si dl z᚝ je jako dostat smrtc ihadlo od jedin vely.

28.08.2009 10:05:53

Motto dne

Pojmenuju vci,kterch se bojm

V dnenm svt je mnoho vc,kter vyvolvaj strach.Vlky,nsil,nemoci.Nen divu e se nkdy neho bojme.Pestoe svtov problmy sami nevyeme,meme udlat nco pro to,abychom se vypodali se svmi obavami.Zaneme tm,e si je pipustme.Povdejme si o sv zkosti s lidmi kterm dvujeme.Sname se o vcech kterch se bojme,co nejvc dozvdt.To ve nm pome strach zvldnout.Strach ubj mysl a nejhor ze veho je nedefinovateln strach.

27.08.2009 10:29:15

Motto dne

Dobr nvyky se tvo stejn jako patn.Zanu s nm,co se stane dobrm nvykem.

25.08.2009 10:27:50

Motto dne

Tm se na svou budoucnost

Okliv katko nemlo astn dtstv,netuilo e z nj vyroste krsn labu.A pece se to stalo!Ani vy neznte svoji budoucnost.Nco z vaeho nadn vm dosud zstv utajeno,vae zjmy se mohou mnit.Kad lovk je tak troku "oklivm katkem",kter se m stt krsnou labut.

24.08.2009 09:46:26

Motto dne

Nkoho rozesmju,budeme se spolu smt

Smch prospv na dui-zmruje napt,podporuje sebevdom a povzbuzuje tvoivost a vkonnost.Tak vechny konflikty se snz e s humorem.Nememe se hdat a vzjem osoovat s nkm,s km se spolen smjeme.Smch dv lovku nov perspektivy a to jsou velik duevn vhody.Kdo se smje,neklesne na mysli.

22.08.2009 09:39:24

Motto dne

Zstanu pstupn novm mylenkm a udlostem

Nkdo nedoke t bez pevnho plnu nebo harmonogramu.Potebuje mt vechno dopedu jasn,potebuje vdt jak se bude situace vyvjet.Nkdo naopak bere vci tak jak pichzej.Co bude,to bude.Nkde uprosted mezi tmito dvma pstupy je onen zlat sted.Naute se plnovat dopedu,ale ponechte si tak prostor pro pekvapen.

21.08.2009 10:07:45

Motto dne

Dm nkomu dobr pklad

Mte nkoho stle na starosti?Nkoho,kdo na vs spolh,kdo se vs stle dr?Nemus vm to bt vdy pjemn a pece nesmte zapomenout na svoji zodpovdnost.

20.08.2009 09:03:36

Motto dne

Zmnit vlastn ivot je vc jednoho lovka-m samotn

Nelb se vm v ivot?Nco s nm udlejte.I kdy jste "obyejn lovk" mete se sami rozhodovat.Mte prvo na to,aby vm bylo dobe.Mte prvo t astn ivot.Jste odpovdn za sv city a chovn-pat to k va osobnosti.ijte tak,abyste se ctili dobe.

19.08.2009 10:50:42

Motto dne

Budu se dit zsadou dvakrt m,jednou e

06.08.2009 09:56:16

Motto dne

Pijmu pochvalu

Pochvala dl obvykle lovku dobe.Kdy vm dobe nedl,kdy hned mnte tma,ervente se nebo pochvalu pehlte,mli byste se uit ji pijmat.Zkuste jen ct"dkuji".Nekejte "dkuji ,ale nestoj to za e" nebo.."vdy jsem nic neudlal"....Pouze "dkuji".nebojte se,budete psobit pirozen a pijmn pochvaly vs u nebude tolik pivdt do rozpak.Je to jednodu ne si myslte.

05.08.2009 09:38:16

Motto dne

Budu jednat a myslet podle svho uven

Pro se nechat kdekm ovlivovat?Kad jsme pece osobnost!Plavat proti proudu je samozejm tk a nkdy se zd bt tm nemon zachovat si svoji vlastn tv a svj vlastn sudek.A pece musme myslet a jednat samostatn,maj-li si ns ostatn vit.

04.08.2009 15:35:13

Motto dne

Kdy si kad zamete ped vlastnm prahem bude cel svt ist

03.08.2009 11:00:04

Motto dne

Udlm obyejnou vc zvl᚝ dobe

Pemlejte o svch kolech a o tom co dlte.Pak se soustete jen na to ,co dlte zvl᚝ dobe.Dokete nejlpe pohldat dt?Odklzet snh?Prostt stl?K tomu,abychom na sebe mohli bt hrd,nemusme udlat hned nco velkho.Meme bt pyn a na bnou kadodenn prci,pokud ji dlme dobe.Slyet uznn,by jenom zdkakdy,e jsi udlal svou prci dobe,je fantastick pocit.

01.08.2009 09:28:21

Motto dne

Strvm den podle svho-vyuiji ho

Vyuvte kad den svho ivota?Neznamen to e muste pokad udlat nco velkho,odvnho nebo pln novho.Nemuste kad den udlat dleit rozhodnut ani zachrnit svt.Nkdy to znamen jen prot den podle svho a beze zbytku.

31.07.2009 09:45:19

Motto dne

Budu se uit bt trpliv.Pedstavte si e hodte do ky minci,pak vezmete klacek a rozvte dno.Mince zmiz v kalu.Uvidte ji znovu a se kal usad,proto muste ekat.S nktermi problmy je to podobn.m vc se je snate eit tm vc se zatemuj.Nkdy nezbv ne bt trpliv.A se kal usad,pjdete na een.

30.07.2009 09:48:04

Motto dne

Budu posilovat svou sebedvru

Pedpokld-li,e nco doke,udlej to.

29.07.2009 11:27:12

Motto dne

Budu vdn za ty,kte m maj rdi.

Pravdpodobn si uvdomujete,e lid,kte ns maj rdi,ns svm vztahem ujiuj o tom,e jsme potebn a hodnotn.Dky nim se ctme dobe.Nejdleitj hodina je vdy ta ptomn,nejdleitj lovk je ten,kter prv stoj proti tob a to nejpotebnj je vdy lska(M.Eckhart).

28.07.2009 09:13:29

Motto dne

Budu se snait nebt pecitlivl

Nkte lid neum pijmout vtip.Zlob se,kdy si je druz dobraj.Stle jsou ve stehu a jejich city jsou snadno zraniteln.Nen s nimi zbava,protoe si ostatn mus neustle dvat pozor,aby se jich slovem nedotkli.

27.07.2009 09:16:07

Motto dne

Odpovdn se postavm ke svm chybm a omylm

26.07.2009 14:19:31

Motto dne

Udlm dnes nco sob pro radost

Je jist ulechtil chtt t pro druh,mn myslet na sebe a snait se bt pro jin lidi uiten.A to zn ponkud podivn,je prvn povinnost lovka uinit astnm nejprve sm sebe.Jste-li toti sami astni,dlte astnmi i ostatn.astn lovk toti chce kolem sebe vidt astn lidi..A tak se tst .ije jen ten,kdo je k uitku druhm.

25.07.2009 10:16:24

Motto dne

Zkusm bt sm sebou,a je to jakkoliv tk

Zn to jednodue-bu sm sebou-,ve skutenosti to vak me bt velice tk.Dleitm pedokladem je znt sm sebe,vdt o svch pednostech i slabinch a znt smr,kterm chci jt.Jist vak je,e chtt bt sm sebou ve svt,kter dl vechno proto,aby se jeden lovk podobal druhmu,bude trvalou tkou bitvou naeho ivota.

24.07.2009 10:31:54

Motto dne

Povm nkomu o svm trpen

Nco vs trp?S nkm jste se pohdali?Dopustili jste se chyby?Nemete se srovnat s njakou ztrtou?Nesmte se do svho smutku uzavt.asto pome,kdy o tom nkomu napete nebo kdy si s nkm popovdte.Znte lovka,kter by vs vyslechl?Zajdte za nm!Uvidte,pome vm to!Rozdlte-li se s nkm o svou radost,zdvojnsob se.Rozdlte-li se o smutek,stane se polovinm.

23.07.2009 10:34:01

Motto dne

Nebudu se ptelit s nkm,kdo nem smysl pro humor

22.07.2009 09:41:56

Motto dne

Budu pozorn a vnmav k mylenkm a nzorm jinch lid

Pavdpodobn jste se ji setkali s nejrznjmi typy lid-s lidmi rznch ras,rzn minulosti,vku nebo spoleenskho postaven.Mte zkuenost,e tito lid maj sv vlastn nzory.Nkdy vm takov nzor me pipadat nesprvn nebo i nesmysln.Pesto jej vyslechnte a pemlejte o nm.Kdykoliv spolu dva lid souhlas na sto procent,aspo jeden z nich to v tu chvli pravdpodobn tak nemysl.Myslet znamen odliovat se.

21.07.2009 09:39:52

Motto dne

Navtvm nkoho ze svch ptel ani bych od nho nco poteboval.

Dti,kter od svch rodi dostvaj ve,na si jen vzpomenou,jet zdaleka nemus bt astn.Cennj ne drah hry,aty nebo perky je ochota strvit s druhmi svj as.V podstat tot plat i tehdy,kdy lovk vyroste.Vae ptele nebo znm nejvce obdarujete,kdy jim budete ochotni naslouchat,kdy se s nimi rozdlte o sv vnitn bohatstv,kdy jim pomete nst jejich bemena.To nejlep co mete svm blzkm dt nejsou penze ale v as.

20.07.2009 10:14:44

Motto dne

Pijmu zmny ve svm ivot

t znamen mnit se.Bt dokonal znamen projt mnoha a astmi zmnami.Okol na ns klade stle nov poadavky.Pedevm vak my sami vidme,co vechno budeme muset ovldat,kolik se toho jet budeme muset nauit,kolika zmnami budeme muset jet projt.Mon byste si pli doshnout u konen neho pevnho a stlho.eck filozof Hrakleitos vak k:Nic nen stl krom zmny...

19.07.2009 09:40:32

Motto dne

Budu spokojen s tm co mm

Pedstavte si,e byste mohli mt cokoliv,na co byste pomysleli-rychl auto,dm,tuny penz...Takov fantazie jsou zbavn.Dleit vak je,aby tato pn neovldala v ivot.Zkuste si proto uvdomit,co vechno u vlastnte.Pokud nco nepotebujete,darujte to nkomu,komu se to me hodit.Omezte trochu sv materiln poteby a budete mt as a energii na vci,kter jsou dleitj.Nejastnj je ten,kdo m nejmn on.

18.07.2009 09:46:14

Motto dne

Zvolm si innost msto nudy.Dnes nen nic v telce,nemm kam jt,nemm komu zavoalt.Nudte se?Tak s tm nco dlejte!Je s podivem,jak as let,kdy ns njak innost zaujme.Puste se do dlouho plnovanho kolu,nebo si poznamenejte deset vc,kter byste mohli udlat.Pak si jednu z nich vyberte a zante.Kdy chce zabt as,pro ho rovnou neudt k smrti?

17.07.2009 09:13:22

Motto dne

Nebudu pouze mluvit,ale pustm se do prce

Dobe nco udlat je lep ne o tom dobe mluvit."Vdycky jsem chtl.....Jednou udlm....Kdybych byla star....."Kolikrt u jste uvaovali,e se do neho pustte,ale nakonec vm to nevylo?Mli jste dvod to odloit?Pro radji nezat nco hned dlat?Nechtjte vechno zvldnout narz,rozdlte si velkou vc na men kroky,kter v uritm asovm rozmez zanete i dokonte.Krok za krokem...

14.07.2009 09:51:15

Motto dne

Chci bt astn

Ten,kdo nerozezn tst kdy pjde,si nesm nakat kdy odejde.

tst nepichz samo od sebe,ale souvis s nam kadodennm rozhodovnm.Bhen jednoho dne se musme rozhodnout mnohokrt.Pokud jsme ochotni vychutnat si pochvalu bez zbytenho odporovn,rozhodli jsme se bt astn.Jestlie podstupujeme tkou zkouku,ani bychom si stovali,rozhodli jsme se bt spokojen.V kad nov situaci se musme rozhodnout,zda budeme vstcn nebo odmtav,pozitivn naladn nebo nespokojen.

13.07.2009 09:08:53

Motto dne

Budu vrn svm snm

Rozdl mezi nemonm a monm tkv v samotnm lovku-v jeho povaze,zamen a odhodln.Existuje nco,po em stle toute?Co je vam snem?Co u dlouho plnujete?Jestlie vm nechyb odhodln,mete realizovat cokoliv.Nemus se to uskutenit hned,ani ztra,ani za rok,ale nevzdvejte to.Chrate si sv sny a usilujte o jejich naplnn.Vechny sny se mohou splnit...

12.07.2009 09:54:33

Motto dne

Budu ochoten smt se i sm sob

Humor je jednm z nejlepch odv,jak lovk me ve spolenosti nosit.Jako voda v potoce oml hrany trku a mn jej v pvabn oblzky,tak obruuje humor ostr hrany naeho pobytu na tto planet a pokou se tento pobyt zaoblit v nco,co aspo trochu stoj za to.Vrcholem pak je umn moudrho lovka zasmt se sm sob.Toto umn jej zbavuje zloby,rozpak a studu a ostatn se s nm ct dobe.

11.07.2009 09:56:55

Motto dne

Zkusm se dvat na ivot z rznch pohled.

Optimist i pesimist maj jednu spolenou chybu-boj se pravdy.Jste optimist nebo pesimist?Vidte v ivot jenom to dobr nebo naopak jenom to patn?Svt potebuje oba typy lid-optimisty aby nm dodvali odvahu,a pesimisty,abychom nepestvali bt opatrn.Jste-li vrazn otimist,asi nebudete pli praktit.Jste-li pesimist,patrn nebudete moc astn.Nejlep je pokusit se najt rovnovhu mezi tmito dvma postoji.

10.07.2009 10:24:13

Motto dne

Porozhldnu se,zda nkdo v mm okol nepotebuje moji pomoc

Jiste je nutn,abychom se soustedili na svj osobn rst,na svoji prci,na sv zjmy.Potebujeme mt jasno v tom,odkud a kam smujeme.Kdyby to vak bylo jedinm pedmtem naeho zjmu,kdo by pomohl tm,kte jsou odkzni na pomoc druhch?Pemlejme tedy obas o tom,co pro potebn lidi meme udlat,aby byl jejich ivot snesiteln.A co e z toho budeme mt?Krsn pocit,ktermu se k radost,take to svm zpsobem dlme i pro sebe.Cenu m pouze ivot,kter ijeme pro druh...

09.07.2009 10:12:54

Motto dne

Nebudu v sob ivit hnv,budu se snait mluvit o problmech

Kdy se nkte lid dostanou do sporu ,utkaj.Prsknou dvemi,zavou se do svho pokoje a nechtj nikoho vidt ani slyet.Tak se ovem problmy nee-sp budou pozvolna narstat.O problmech je uiten mluvit,co jet neznamen e byste se museli docela vzdt svho pesvden.Vlekl spory ovem lovku na vnitn pohod nepidaj,a tak ochota ke smen a k rozumnmu kompromisu je tak vrazem pe o vlastn zdrav.

08.07.2009 09:39:21

Motto dne

Je smutn,e hlupci jsou tak sebejist a lid moud tak pln pochybnost

Jen hlupkovi je vechno jasn a hned s prvn mylenkou b na veejnost.Moudr lovk je ve svch zvrech opatrn,tou proniknout do hloubky vci a sna se z kad situace pouit.Hlupk se cpe do poped,zatmco lovk moudr zstv v pozad a tm se prv dostv do ela lid...

07.07.2009 12:29:16

Motto dne

Zanu se zbavovat pedsudk

Vichni mme njak pedsudky,nkdo vt,nkdo men.Nkte lid jsou zaujat vi spolenosti,jin vi konkrtnm lidem.Zbavit se jednostrannho pohledu a sklonu k posuzovn nen jednoduch.Existuje vak jeden osvden zpsob.Ute se otevenosti,ptejte se a snate se dozvdt vce o lidech,vi kterm mte vhrady.asem jim mon zsti porozumte a stanete se tolerantnj.Moje osobn zkuenost.Bydl vedle ns v dom star pan,kter neodpovd na pozdrav a vdy oto hlavu jinam.Mla jsem ji za nafoukanou a nevychovanou dmu kter pohrd okolm.Potom jsem se od ptelkyn,kter bydl s n v dom,dovdla,e ta dotyn m manela,kter ji soustavn tr a poniuje.Proto je ona uzaven a jej na prvn pohled nafoukanost je v podstat stuud a uzavenost.Nen mon soudit lidi podle toho jak vypadaj nebo co jak na ns psob.Skutenost me bt nkdy naprosto odlin od naich pdstav.

02.07.2009 10:47:13

Zaposlouchm se do ticha...

Kad den jste obklopeni spoustou zvuk a hluku.Nebylo by proto patn,kdybyste obas vypnuli rdio,televizi,odloili knihu,zaveli oi a byli jednodue tzticha.Zklidnte se,pestate na cokoliv myslet a zaposlouchejte se do ticha ve vaem nitru.Tmto zpsobem mete po neklidnm dni naerpat novou slu a obnovit pokoj v dui.Naslouchejte zvukm ticha...

30.06.2009 09:46:04

Motto dne

Budu vnmat zzraky kolem sebe

ivot me t dvma zpsoby.Bu jako by nic nebylo zzrak,nebo jako by vechno bylo zzrak.Pokud zzraky oekvte,budete je kolem sebe tak vidt.Pokud ijete tak,jako by ve byl zzrak,bude pro vs radostnm zzrakem u to,e jste na svt.Kad slunen paprsek,letn bouka,vtr ve vtvch strom,peden koky,smch dobrho ptele,dobr jdlo......

29.06.2009 09:53:47

Motto dne

Budu dvovat svm schopnostem.

Nejvt radost v ivot je dokzat to,o em lid tvrdili e to nedokete.Vy sami vte co dokete a eho jste schopni.Nepijmejte nekriticky to,co kaj druz.

28.06.2009 19:35:56

Motto dne

Promyslm si o em chci s druhmi mluvit.

Slova jednou vyen u nememe vzt zpt.Jakmile jednou nco vyslovme,je pozd na njak zmny.Vtinou je sprvn druhm ct to,co si myslme nebo jak to ctme.kdy se vak jedn o li,pomluvy,posmky i kritiku,dobe si rozmysleme co chceme ct.Bume opatrn,abysme pozdji nemuseli svch slov litovat.Pozor na to,aby jazyk nebyl rychlej ne mylenka.

27.06.2009 10:31:46

Motto dne

Zamm se na sv schopnosti

Monosti ns vech jsou omezen.Pokud ovem stle uvaujeme o svch nedostatcch,me to ochromit cel n ivotRadji se zamme na sv monosti a schopnosti.

26.06.2009 10:48:18

Motto dne

Zkusm si uvdomit e i mal krok me bt vznamn

Vude kolem ns je spousta problm,kter je teba eit-zneitn ivotn prosted,bezdomovci,bda,nespravedlnost...Sami tyto problmy nezvldneme,ale meme se na jejich een podlet.Pro zatek sta,kdy odhodte przdn pytlk do polelnice,nebo dte vae odloen obleen tm,kte ho potebuj.Nemysli si,e pokud neme zachrnit cel lidstvo,neme udlat nic.

25.06.2009 09:39:30

Motto dne.

Budu se tit na to,co m ek.

Nkdy jsou dny,kdy se mete ukousat nudou.Nevad,pokud se nudte tu a tam,jen dvejte pozor aby se to nestalo pravidlem.Kdy nemte nladu a ctte se na dn,klidn se chvli dvejte do przdna nebo neinn pechzejte sem a tam.Ovem po chvli se opt vrate do ivota a pemlejte napklad o tom,co se pravdpodobn bude dt v prbhu ptch dn.Teba objevte nco,na co se mete tit a zrove i pipravit.ivot se stv nudnm,pokud se lovk pestane tit na to,co mu me pinst budoucnost.

24.06.2009 09:47:05

Motto dne

Nechm se od ivota pekvapit.

Vci,po kterch v ivot moc toute ,se nkdy chovaj jako srnky v lese.m vc je hledte a namhte se,tm vc se vm schovvaj.Kdy se vak zastavte a trpliv pokte,mete je spatit.Neuzavrejte se a nechte se od ivota nm pekvapit.To,co chcete a po em toute,k vm me jednou pijt samo.Pokud nco opravdu hled,nalezne to.

23.06.2009 10:17:55

Motto dne

Budu vdn za dvrn vztahy ke svm nejblim

k se e nejbezpenjm poznvacm znakem skuten duevn spokojenosti a tst je tich domc ivot.Ti,kte sv tst hledaj u stle jinch a jinch lid,nemaj doma tst.

22.06.2009 09:57:33

Motto dne

Uvdomm si svoji slu

Mme vli k ivotu,mme schopnost vydret vechny trapy a bolesti kter ns potkaj.Je pirozen,e ctme smutek a bolest,kdy vs nkdo zrad nebo kdy vs potk njak ivotn tragedie.Nenechte se vak smutkem zdeptat.Nkde ve svm nitru mte slu a vli t,jt dl.Mete rst a slit,i kdy na vs prv to ivotn boue.Boue zpevuj koeny strom.

19.06.2009 10:40:44

Motto dne

Zamyslm se co oekvm sm od sebe

Od mue se oekv e bude aktivn,odvn a bude schopen eit vechny mon problmy.U en se pedpokld,e budou citliv a postaraj se o rodinu a o domcnost.Oekvn druhch lid mohou bt oprvnn a mohou do jist mry urit smr vaeho ivota.Vy vak mete sv okol tak pekvapit a bt sami sebou.V ivot pak bude o to zajmavj.

18.06.2009 09:43:20

Motto dne

Vyuiji anci kterou mi dnes ivot nabdne

Umt vyut svj ivot to je jako t dvakrt.Po cel svj ivot budete svobodn mluvit i jednat,budete uplatovat svoji svobodnou vli.Nemuste se vdy rozhodnout sprvn,mete udlat chyby,ale jak jinak byste se chtli nemu nauit?Hlavn nesmte jen pasivn sedt a ekat e se o vs osud postar.To by bylo pli jednoduch.Svj ivot a svoji budoucnost mte ve svch rukou.

17.06.2009 10:22:10

Motto dne

Nebudu dat o patn rady.

Mnoz z ns daj o radu tehdy,kdy sprvnou odpov znaj,ale chtj slyet nco jinho.Kdy vm matka nco zakzala,podali jste o dovolen otce.Jestlie vm jeden z nadzench ekl,abyste respektovali urit pravidla,obrtili jste se na jinhoaby vm schvlil vyjmku.Nkde ve svm nitru sice ctte co je sprvn a co ne,vdy je vak jednoduch najt nkoho,kdo bude souhlasit se vm co udlte.Ovem souhlas druh osoby jet neospravedluje patn rozhodnut.

15.06.2009 10:26:30

Motto dne

Zamyslm se nad svmi ivotnmi cli

Pravdpodobn nm nen dopno t pli dlouho,zanechejme tedy po sob nco jako svdectv e jsme ili.Nuda olupuje lovka o jeho vitalitu,ivotn slu a prunost,ale osvdenm lkem proti n jsou pevn rozhodnut.Zamyslete se nad tm,eho byste chtli v ivot doshnout,co byste po sob chtli zanechat.Je dleit,aby vae rozhodnut bylo pokud mono konkrtn a aby bylo zejm,co pro svj cl mete udlat jet dnes.

12.06.2009 10:26:18

Motto dne

Dnes nkoho pochvlm

Vzpomenete si kdy vs nkdo naposled pochvlil a potil?Teba vm ekl e vm to slu,nebo ocenil vai prci.Nemusel ani zdlouhav hovoit,stailo prost upmn dkuji a hned jste se ctili lpe.Zkuste dnes tak nkoho potit,teba jen nkolika slovy.Vldn slova mohou bt strun a prost,ale jejich ozvna je nekonen.

11.06.2009 09:26:30

Motto dne

Bt se smchu znamen nesnet pravdu.Budu se smt vdy a vude,kde to bude mon.

10.06.2009 09:56:45

Motto dne

Budu si vit vech projev ivota

09.06.2009 10:22:24

Motto dne

Pijmu zmnu.

Nememe zabrnit zmnm ani zadit,aby vci kolem ns zstaly stejn.Co tedy meme?Pijmout zmnu,pochopit jej vznam,a vyut ji.Je to daleko rozumj ne nakat a zlobit se,e se vci maj jinak,ne jsme si pedstavovali nebo ne jak jsme byli zvykl.Tajemstv astnho ivota spov v tom,s jakou eleganc dokeme pjmout zmnu.

07.06.2009 09:09:10

Motto dne

Budu provat ptomnou chvli.

U vm nkdo ekl e mte ivot ped sebou?Ve skutenosti je v dosavadn ivot za vmi krom tohoto ptomnho okamiku.Ale i tato chvle se stane minulost jet ne doeknete vtu.Je dobr myslet na budoucnost ale stejn dleit je t ptomnost.Snte o ztku ale provejte dneek.ivot je vzpomnka -a na ptomnou chvli,kter ovem pomine tak rychle,e ji sotva meme zachytit.

06.06.2009 09:42:40

Motto dne

Udlm si as na odpoinek

Ctte se unaven a vyerpan?Pak je teba abyste si odpoinuli.Nkdy sta pt minut nebo plhodinka nkde o samot.Odpoinek pomh tlu i mysli naerpat nov sly.Pokud nechcete odpovat pasivn zkuste relaxovat.Napklad pomalu a zhluboka dchejte a soustete se na svj dech.Nepipoutjte si dn mylenky a starosti.A budete uvolnn a odpoat budete mt opt chu do nov prce.Odpoinek neznamen nicnedln.Odpoinek znamen naerpn novch sil.

05.06.2009 09:26:42

Motto dne

Udlm si as na snn

Jak by se vm lbilo t naplno a vznet se vysoko na modrm nebi?Kdypak jste se naposled takto uvolnili?Kdy jste naposledy letli ve svch mylenkch do vin a nechali si vlasy echrat vtrem?Teba si myslte e jste na podobn snn u trochu sta.Nesmysl!V kadm vku mete dt fantazii voln prbh.Mete-li,udlejte to.

04.06.2009 10:14:58

Motto dne

Kdy po nem opravdu toute,mete toho doshnout.Chce to jen odhodln,vytrvalost a tvrdou dinu.

Co doopravdy chcete?Jak je v nejvt,nejdleitj ivotn cl?Co dlte pro jeho dosaen?Jestli se vm zd pli vzdlen nebo tko dosaiteln,me pomoci jedno moudr nsk pslov.Chce - li lovk odstranit horu,mus zat odnet mal kameny.

03.06.2009 09:41:46

Motto dne

Pokusm se uvdomit si pekvapiv zzraky ve svm ivot

ivot je fantastick nepetrit etz pekvapivch zzrak.Mohli byste i vy ct nco takovho?Pokud ne,zamyslete se nad tm,co byste mohli ve sm ivot zmnit.Teba je ta prav chvle uinit njak nov rozhodnut,stanovit si urit cle,naplnovat si pro sebe njak smr.Nemuste se stle smt,sta se usmvat a prochzet ivotem s otevenma oima.

02.06.2009 10:42:38

Motto dne

Budu prosazovat svoji individualitu

Nen jednoduch prosadit svoje vlastn pesvden,zvlt tehdy,kdy s vmi okol nesouhlas.Ovem nkter mylenky by se nedostaly do svta a neuchytily by se,kdyby se nikdo nepokouel dostat je lidem z hlavy.Pokud jste sklopevn pesvdeni e mte pravdu,pokraujte v cest.Jist potkte nkoho,kdo vs pochop a podpo.K objevm obvykle nedochz podle nvodu,ale tak,e sejdete z hlavn cesty a pokuste se prozkoumat neznm zem.

01.06.2009 09:50:53

Motto dne

Budu se snait posilovat zdravou sebedvru

Ky si mysl e me-doke to.Kdy si mysl e neme-m pravdu:-))

Urit jste ji slyeli o tom,jakou slu m pozitivn mylen.Tak negativn mylen je tak mocn-me zniit vai tvoivost a podlomit vai duevn a fyzickkou slu.Vit si sebe a svch schopnost je zkladnm pedpokladem spnho een kadho problmu a kolu.

30.05.2009 10:46:50

motto dne

Nejhor bolest na svt nen bolest fyzick

Kdy upadnete,natluete si nebo se splte o horkou pnev bude vs to bolet jen chvli.Tlo se rychle vzpamatuje.Kdy vs vak nkdo zesmn,pon a dotkne se vaich cit-ubl va dui,a ta se hoj pomaleji.i ona se vak jednoho dne uzdrav a vy se budete moci setkat s dotynm lovkem bez vitek.A tak bol-li vs njak kivda,nezoufejte.as je nejlep lka

(Tohle zamylen jsem vnovala svoj sestence Jitce.Je mi po n smutno...K se jej duika u brzo uzdrav.A peju j pohodov thotenstv.)

28.05.2009 09:56:17

Motto dne

Vidt daleko to je jedna vc.Jt tam to je vc druh

Obas se rozhodneme e budeme pravideln cviit.Naplnujeme si hodinu cvien denn,ale po dvou dnech pestaneme.Kdy si stanovme nereln cle,musme se pipravit na to,e neuspjeme.Rozhodnte se tedy pro takov,kterch mete doshnout.Velk cle si rozdlte na men a postupujte krok za krokem.Kdy nkdy zakopnete tak se nic nedje,Zvedneme se a jdeme dl:-))

27.05.2009 10:32:01

Motto dne

Zamyslm se nad tm,pro vydlvm penze

Penze jsou pro kadho lovka dleit.Nkdo pracuje proto aby zajistil svou rodinu.Jin pedevm proto aby si mohl zajistit co mon nejvc pjemnch vc-dm,chatu,auto...Penze jsou dobr sluha ale patn pn...

26.05.2009 10:25:05

Motto dne

Udlm svmu tlu dobe:budu se smt

Smch je zdrav,prospv vaemu tlu.Kdy se smjeme srdce pracuje na sto procent,krevn obh se zlepuje.Tlo vyluuje hormony,kter ns udruj v kondici.Plce se roziuj a lpe okysliuj mozek.Svaly se uvoluj a trvc stroj pracuje bez problm.A to jsou pouze tlesn fyzick vhody smchu.Tch duevnch je mnohem vc:-))

25.05.2009 10:03:49

Motto dne

I na nepjemn otzky odpovm pravdiv.

Zan to obvykle takto:"Nestihl jsem dodlat svou prci,protoe mi vera nebylo dobe".Nebo:"Ale ten es ti opravdu slu."-a pitom si myslte jak vypad nemon.K takovm nevinnm lm se obas uchl kad z ns.Nkdy se tak chceme vyhnout nepjemnostem,jindy je ekneme protoe jsou lbivj-v kadm ppad je le jednodu ne ci pravdu.Ale pozor!Le m krtk nohy a tak pravda asto vyjde najevo.A navc-pravda m jednu velikou vhodu-lovk si nemus pamatovat co ekl.

24.05.2009 10:09:09

Motto dne

Piznm svou chybu

Nco jsme spackali.Podailo se nm rozbt pamtnou vzu po prababice,zapomli jsme udlat nco co jsme slbili,pili jsme dom o nkolik hodin pozdji a vbec ns nenapadlo e nai blzc o ns u maj strach.Slyte-li pak vitky,nen prv nejvhodnj tvit se uraen.Potlate svou nevoli a piznejte chybu.A pedevm naslouchejte ostatnm.V takovch ppadech toti maj prvo si stovat.Mluvte zvolna,tie a etete slovy.

23.05.2009 13:41:18

Motto dne

Doku pijmout konstruktivn kritiku a vyuiji ji ve svj prospch

Napadlo vs nkdy nco,co ostatn psn zkritizovali?Nco,co druz povaovali za nereln,nemon,nepraktick?Takov kritika me pkn bolet,Ale nevzdvejte se,dvejte se dopedu.Uvaujte,jak byste mohli vyut kritiku ke zdokonalen va mylenky.Mete svj npad pozmnit aby byl pijatelnj.Zkuste vymyslet nkolik obmn a potom znovu zajdte za svmi kritiky.Uvidte ,co oni na to.A nenechejte se odradit.To,co je dnes bn uvno,existovalo kdysi jen ve fantazii nkterch lid.

22.05.2009 10:27:07

Motto dne

Zamyslm se nad tm co uitenho mohu udlat pro sv prosted

Od prvopotku svdlo lidsk pokolen boj s prodou.Dnes,bhem jedn generace,se musme o sto osmdest stup obrtit a stt se jejmi ochrnci.

21.05.2009 09:45:33

motto dne

Budu pemlet o tom,za co jsem v ivot odpovdn.

lovk je takov jak jsou jeho skutky.

20.05.2009 10:45:36

Motto dne

Nebudu se bt zmn

Je riskantn chce-li se zmnit.Ti,kte si na tebe zvykli mon nebudou souhlasit,jin to vak pochop a pjdou s tebou.Lid se vyvjej,mn se jejich vkus,zjmy a priority.Me se stt,e se vy sami budete mnit rychleji ne vai znm a ptel.Zmnte kolu nebo zamstnn,objevte nov cle,kter vs budou pitahovat.Mon e si proto s nktermi lidmi pestanete rozumt,ale tak u to bv.Bute trpliv,urit objevte nov ptele a znm.

19.05.2009 10:16:41

Motto dne

Uplatnm svou fantazii

lovku bez fantazie chyb kdla.Popustit uzdu fantazii neznamen jen si vymlet.S fantazi lze lpe eit problmy,rozhodovat se v obtnch situacch.Pedstavte si v dan chvli vechny mon situace.Zavete oi a pedstavte si jak by to vypadalo,kdybyste se rozhodli pro to i ono een.Pedstavte si rzn souvislosti a nsledky,dobr i ty patn.A tak si pedatvte ja by se k vm chovala vae rodina,ptel,okol.Hlavn je myslet na dsledky svho rozhodnut do budoucna.

18.05.2009 09:42:22

Motto dne

Proku laskavost ani bych za to nco oekval

Pokud nco darujeme s oekvnm e se nm to njak vrt nen to dar ale obchod.

17.05.2009 11:42:52

Motto dne

Kad se nkdy ct nejist

Vlivem vech zmn ke kterm kolem ns dochz ,nen mon ctit se neustle bezstarostn a bezpen.Kadho lovka provz v ivot pochyby,nejistota a nkdy pocit bezvchodnosti.Pome nm kdy si uvdomme e podobn pocity maj i ostatn.Tyto pocity vak pejdou a hledn novch vchodisek in lovka zkuenjm a moudejm.V netst se stvme moudejmi kdeto tst ns pipravuje o sprvn nzory a objektivn pohled na vc.

15.05.2009 11:22:48

Motto dne

eknu si e kad nkdy mv patn dny a e ztra bude lpe

Nkter dny u bvaj takov.Zapomenete si doma penenku,ujede vm autobus,vysype se vm taka...kte si e jste dnes snad ani nemli vstvat z postele.Ale ivot jde dl.Na jedno pjemn oekvn pipadaj nejmn ti nepjemn skutenosti.Potejme s tm a bume v pohod i kdy se zrovna neda:-))

14.05.2009 11:53:50

Motto dne

Velk vci se vtinou rod v tichu a o samot

Bt sm a bt osaml jsou dv rzn vci.Nkte lid je vak nedok odliit.Kdy nejsou se svmi pteli nebo si s nimi alespo netelefonuj,jsou nervozn,maj obavy a strach.Vechen voln as si proto zapluj prac,zbavou,sportem a nejrznjmi innostmi.Na druh stran lovk,kter m as bt sm,se me pohrouit do svch mylenek,zkoumat sv zjmy a snt sv sny.Pokuste se o to,stoj to za to.

12.05.2009 10:07:27

Motto dne

Budu se uit naslouchat druhm lidem

"Nejsem tvrdohlav,jenom mm vdycky pravdu".Tohle mon vypad legran,ale lid kte si mysl e maj vdycky pravdu ve skutenosti moc zbavn nejsou.A tak proto nemaj mnoho ptel.Ptel naslouchaj jeden druhmu a jeden od druhho se u.Jsou schopni pipustit e se ml.

11.05.2009 09:59:32

Motto dne

Budu pemlet o nkterm z rozhodnut,kter na m v blzk dob ek

Jak se zachovte kdy najdete penenku s tisci korunami?Jak zareagujete kdy zjistte e vs nejlep ptel podvd?Co udlte kdy vm znm nabdne drogu?V ivot se muste stle rozhodovat.Pokud si nejste jist jak byste se v podobn chvli zachovali,zkuste si v duchu zahrt svoji roli a pemlejte o tom.Sami se muste rozhodnout,jak nalote s tm,co ivot nabz,sami se muste rozhodnout jak elit ivotnm problmm.

10.05.2009 20:53:03

Motto dne

Zd se,e ke tst vdy potebujeme prv to,co nm schz

U jste nkdy po nem tak touili a jste si mysleli e bez toho nemete t?Mluvili jste o tom,snili,plnovali,etili a adonili.Pokud jste svho cle nakonec doshli,splnilo se vae oekvn,nebo se nakonec ukzalo e to ve skutenosti pro vs a tak dleit nebylo?Mon ale e jste svho cle nedoshli.Je to i dnes pro vs stle stejn dleit?Stv se toti,e s odstupem asu vidme nae vysnn pn stzlivjma oima.Je dobr si ujasnit,kter pn pro ns budou dleit i ztra,za tden,nebo teba za rok....

09.05.2009 10:01:32

Motto dne

ivot ti oplc co do nj vkld

Neda se vm v ivot vechno tak,jak jste si naplnovali?Mte pocit e jste uvzli na mrtvm bod?Sebeltost vm nepome.Zamyslete se nad tm,jak zmny je teba udlat a pak pipravte nov plny a usilujte o dosaen novch cl.Pamatujte,e velk vci nevznikaj bez pot.ivot nm oplc podle toho,kolik jsme ochotni investovat nmahy,asu,zklamn,novch zatk....

07.05.2009 10:59:46

Motto dne

Moudrost starc je velk podvod.Nestrnou k moudrosti ale k opatrnosti

Mld a st nejsou zvisl na vku.Meme se setkat s mladm edestnkem,ale tak s pedasn zestrlm dttem.St ducha se vyznauje plinou opatrnost,pchou,pohrdnm nebo netolerantnm jednnm s druhmi.Strnout zaneme tehdy,kdy kapitulujeme v sil ubrnit se tmto nectnostem.

06.05.2009 10:41:41

Motto dne

Hudba je zjeven vyho rozumu a moudrosti

Hudba m magickou slu.Vyvolv v lovku pocit tst,radosti,smutku i osamn.Probouz nejrznj vzpomnky.Me ns inspirovat k tanci,ke zpvu.Pomoc hudby tak meme mnit sv pocity.Nemme-li nladu,pustme si nco radostnho.Jsme-li vyerpan,poslechneme si uklidujc melodii.Hudba psob zzran.

05.05.2009 10:15:52

Motto dne

Chyby dlaj lovka sympatickm

Nen teba opakovat e nikdo nen dokonal.Nkte lid si vak o sob mysl e tm dokonal jsou.Zdrazuj nedostatky druhch,aby dokzali e oni sami jsou lep.Vyzdvihuj sv zsluhy a zesmuj chyby druhch.O takovch lidech si zejm pomyslme sv a nebudeme jim vnovat pozornost.

04.05.2009 10:35:47

Motto dne

Budu si vit svch ptel takovch jac jsou

03.05.2009 09:54:16

Motto dne

Budu se uit odpoutt sob i druhm

Slbili jste dnes e posekte zahradu,spravte plot,navtvte znm......Pustili jste se vak do neho jinho a na svj slib jste zapomli.Kad nkdy zapomn.Je pak teba piznat svoji vinu,omluvit se a pokud je to mon tak svj slib splnit dodaten.lovk by ml bt tolerantn,odpoutt sm sob a tak druhm.Vdy lze odpustit peiny ke kterm m lovk odvahu se piznat.

02.05.2009 12:53:35

Motto dne

Nikdy nesm opustit sm sebe

Nkte lid z vaeho okol mon chtj,abyste se chovali uritm zpsobem,abyste se zmnili podle jejich pedstav.Mon s vmi dokonce maj velk plny.Vy vak v kadm ppad zstate sami sebou.Kad z ns je osobnost,kter m sv ivotn pedpoklady,schopnosti,vlohy,zliby.Vy sami byste mli poznat kde je vae msto a kam smujete.Mli byste vdt kdo jste a snait se bt pouze sami sebou.

30.04.2009 11:19:11

Motto dne

Chybovat je lidsk,odpoutt bosk

Vdy se najdou lid,s nimi bude obtn vychzet.Oni nebudou mt v oblib vs a vy zase je.Me se stt e vs nkte budou i nenvidt.Co potom?Optovat nenvist nikam nevede,jen se tm prohlubuje.Zkuste se sp chovat mile a pvtiv a ekejte co se stane.Mon se nco zmn,mon ne.Dleit je zapamatovat si,e city druhch nememe ani kontrolovat ani mnit.

29.04.2009 10:26:53

Motto dne

Je lep znt nkter otzky ne vechny odpovdi.

Pro nkter lidi nen snadn piznat e neznaj odpov na nkterou otzku-zvl᚝ kdy chtj na nkoho udlat dojem,nebo kdy si moc nev a boj se e by se mohli zesmnit.Klst otzky ale nen projev slabosti,naopak-je to vraz sly.lovk kterho se ptte pozn e se o nj zajmte,e chcete slyet jeho nzor.A vte,e vdy se dovte nco novho,zajmavho.Nebojte se ptt.

28.04.2009 10:48:35

Motto dne

Kad lovk je talentovan,neopakovateln a originln

24.04.2009 11:22:03

Motto dne

Piznm,za co jsem odpovdn.

as od asu musme udlat nco nepjemnho,nepohodlnho nebo obtnho.Mme teba dokonit zakzku nebo si popovdat s partnerem o nedoeenm problmu.V ivot je plno takovch situac.Meme je ignorovat,meme se tvit e neeyistuj,meme je donekonena odkldat.Jene tm se nic nevye.

23.04.2009 10:20:52

Motto dne

Budu hledat zdroj sly a jistoty sm v sob

22.04.2009 10:23:08

Dnes je mezinrodn Den zem.

Ve co je podle prody je hodno cty.

21.04.2009 11:25:45

Motto dne

Pouze innost smujc k jasnmu cli in ivot snesitelnm.

Jak se pinutte udlat nco do eho se vm moc nechce?Nkdo prost poslechne pokud dostane pkaz.Jin potebuje vidinu odmny.Jak se motivujete vy?

20.04.2009 11:19:48

Motto dne

Stanovm si dosaiteln cl

18.04.2009 09:31:48

Motto dne

Podstatou lovka je svoboda.

Kad lovk m prvo rozhodovat o svm ivot.

Kad lovk m prvo odmtnout kdy po nm nkdo nco vyaduje

Kad lovk m prvo se ohradit kdy ho nkdo poniuje nebo ho kritizuje

Kad lovk m prvo vyjdit sv pocity

17.04.2009 09:48:13

Motto dne

Budu pemlet jak nakldm se svmi penzi

16.04.2009 09:29:16

Motto dne

Budu se radovat ze svch cit

15.04.2009 10:54:01

motto dne

Budu-li mt njak problm,pokusm se ho nejprve jasn popsat a potom budu hledat een

11.04.2009 09:26:42

Motto dne

Nebudu mikoho kritizovat

10.04.2009 10:55:33

Motto dne

Zkusm promluvit s druhmi o svch zjmech

09.04.2009 10:09:54

Motto dne

Zkusm pijt teba i na blzniv zpsob,jak vyeit svj problm

07.04.2009 09:59:21

Motto dne

Budu pemlet o tom,e bolest lovka posiluje

06.04.2009 10:21:45

Motto dne

Nebudu nikomu vnucovat svj pohled na vc,nebo svj nzor

05.04.2009 08:48:44

Motto dne

zamyslm se nad tm,zda si moji hrdinov opravdu zaslou mj obdiv a ctu.

04.04.2009 09:44:05

Motto dne

Strvm njak as se svmi vzpomnkami

03.04.2009 10:20:30

Motto dne

Nebudu si pidlvat zbyten problmy

02.04.2009 09:51:08

Motto dne

Udlm pro sebe dobr skutek

01.04.2009 10:03:42

Motto dne

Dopeji si njakou radost

31.03.2009 12:47:17

Motto dne

Budu se uit riskovat

30.03.2009 11:09:02

Motto dne

Stanovm si nov cl a budu se ho snait doshnout

29.03.2009 11:08:27

Motto dne

Budu se radovat z toho jak mm ptele

28.03.2009 09:23:31

Motto dne

Pokusm se ped druhmi vyjdit to,co ctm

27.03.2009 09:54:00

Motto dne

Ped dleitm rozhodnutm budu naslouchat sv intuici

26.03.2009 10:00:01

Motto dne

Na pli nen nic patnho

25.03.2009 09:54:35

Motto dne

Zkusm si pedstavit jak mm monosti do budoucna

24.03.2009 10:00:44

Motto dne

Udlm si as na to,co bych chtl doopravdy udlat

23.03.2009 10:00:34

Motto dne

Dnes neeknu sob ani nikomu jinmu nic nepjemnho

22.03.2009 11:14:29

Motto dne

Budu se uit pijmat vtzstv druhch

21.03.2009 14:30:07

Motto dne

Budu si dvat pozor na to,abych nekritizoval lidi za to ,kdo a m jsou

20.03.2009 09:26:09

Motto dne

Budu naslouchat dobe mnn kritice a pemlet o n

19.03.2009 09:51:11

Motto dne

Pestanu s vmluvami pro nemm as na zdrav pohyb.

18.03.2009 09:40:38

Motto dne

Budu-li mt njak obavy , zjistm si pravdiv stav vci

17.03.2009 09:42:49

Motto dne

Bu sm sob ptelem

16.03.2009 10:04:18

Motto dne

Zkusm dlat i nepjemn vci s smvem

15.03.2009 09:50:42

Motto dne

Vyuij monosti kter se ti dnes nabdne

14.03.2009 09:50:14

Motto dne

Porozhldnu se kde,komu a jak mohu pomoci.

13.03.2009 09:02:55

Motto dne

Budu vyhledvat nov zkuenosti

12.03.2009 09:29:31

Motto dne

Sny jsou krlovskou cestou k lidsk dui

11.03.2009 10:08:26

Motto dne

Zamyslm se nad tm,jak se shoduj moje slova a m iny

10.03.2009 10:21:29

Motto dne

Udlm nebo eknu nkomu nco milho

09.03.2009 09:56:04

Motto dne

Pustm se do neho malho,ale uitenho,co mi udl radost

08.03.2009 11:24:52

Motto dne

Budu vit ve vlastn hodnoty

07.03.2009 10:34:58

Motto dne

Podlm se se svmi blzkmi o nco zajmavho

06.03.2009 10:11:14

Motto dne

Budu si cviit svoji obrazotvornost

05.03.2009 09:45:19

Motto dne

Dobr rada je nejpouvanjm platidlem

04.03.2009 09:52:56

Motto dne

Neuspj pouze ti,kte se o nic nepokus

03.03.2009 09:50:48

Motto dne

Pokusm se vnst do dneka d

02.03.2009 09:50:35

Motto dne

Zamyslm se nad tm co mohu dlat a m mohu bt

01.03.2009 09:38:01

Motto dne

Nebudu etit smchem

28.02.2009 09:37:38

Motto dne

Budu-li potebovat podm o pomoc

27.02.2009 09:57:52

Motto dne

Bu pozorn k tm,kte potebuj pomoc

26.02.2009 09:20:33

Motto dne

A pjde kamkoliv,sm ped sebou neutee

25.02.2009 09:16:18

Motto dne

Nebudu ukvapen ve svch rozhodnutch

24.02.2009 11:48:59

Motto dne

Dokonm to,co jsem zaal

23.02.2009 10:03:40

Motto dne

Nebudu se pli ohlet zpt

22.02.2009 20:46:56

Motto dne

Pokusm se uvdomit si co je skryt za mmi spchy.

21.02.2009 15:07:39

Motto dne

Poum se z chyb kterch jsem se dopustil

20.02.2009 10:59:25

Motto dne

Budu pemlet o tom,v em me bt perfekcionismus druhm nepjemn

19.02.2009 10:04:17

Motto dne

Pokusm se uskutenit nkterou ze svch pedstav i kdybych ml zat jen prvnm dlm krokem

18.02.2009 10:58:32

Motto dne

Budu se snait zskat zpt ztracenou dvru svch ptel

17.02.2009 10:40:19

Motto dne

Budu rozvjet dvru v sebe sama

16.02.2009 09:47:17

Motto dne

Pokusm se objevit sama u sebe nco novho

13.02.2009 10:59:00

Motto dne

Pokusm se mt radost sm ze sebe

11.02.2009 10:48:32

Motto dne

Budu uvaovat o tom,jak podoby m lska v mm ivot

10.02.2009 10:16:06

Motto dne

Piznm svj omyl

09.02.2009 09:39:20

Motto dne

Budu rozvjet svou sebectu

08.02.2009 09:18:00

Motto dne

Pokusm se docenit njak umleck dlo

07.02.2009 10:11:13

Motto dne

Jak byste chtli aby lid jednali s vmi,tak vy ve vem jednejte s nimi

06.02.2009 09:47:11

Motto dne

Budu pemlet o tom,komu mimo svoji rodinu mohu dvovat a za km mu v ppad poteby kdykoliv pijt

05.02.2009 09:30:59

Motto dne

Bude.li se mi zdt njak nazen nespravedliv,upozornm na to

04.02.2009 11:11:20

Motto dne

Nebudu se zdrhat vyprvt o sob njak smvn pbh z minulosti

03.02.2009 10:20:04

Motto dne

Seznmm se s nm novm

02.02.2009 09:18:19

Motto dne

Jakmile je lovk uzaven sm do sebe,stv se chudm

Antoine de Saint - Exupry

01.02.2009 16:18:43

Motto dne

Vyuij sv prvo bt sm sebou

31.01.2009 10:39:47

Motto dne

Napu nkomu,na koho myslm

30.01.2009 09:29:55

Motto dne

Pochvlm nkoho,kdo si to zaslou

29.01.2009 10:51:30

Motto dne

Radji pjmu nezdary v nem,co mm rd ne spchy v tom,co nesnm.

28.01.2009 10:26:24

Motto dne

Podlm se o svj talent nebo o sv nzory

27.01.2009 10:05:35

Motto dne

Zvyk,nen - li mu vzdorovno,se stane nutnost

Augustin z Hippo

26.01.2009 12:26:58

Motto dne

Kdy jsi na pochybch mluv pravdu

25.01.2009 09:14:35

Motto dne

Oi i mysl budu mt oteven pro nov souvislosti

24.01.2009 09:46:50

Motto dne

Na potku veho je lidsk snn

23.01.2009 10:27:49

Prvn povinnost kadho lovka je podat ruku sm sob

22.01.2009 18:57:40

Motto dne

Je teba se snait,aby kad vidl a znal vce ,ne vidl a znal jeho otec

21.01.2009 10:00:21

Motto dne

nepipluje -li lo k tob,plav ty za n

20.01.2009 10:20:49

Motto dne

Ztek asto bv nejnronjm dnem v roce

19.01.2009 10:58:09

Motto dne

Zamm se na to,co je pro mn dobr

Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se